OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 24f ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej „u.z.z.w”), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o. (dalej Spółka) niniejszym ogłasza:

- taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej w Głogowie, w okresie 3 lat - od dnia 4 czerwca 2021 r. do dnia 4 czerwca 2024 r.,

- taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Głogów, w okresie 3 lat - od dnia 4 czerwca 2021 r. do dnia 4 czerwca 2024 r.

Taryfy, o których mowa wyżej, wchodzą w życie z mocy prawa, na podstawie art. 24f ust. 2 „u.z.z.w.”, w związku z faktem, iż organ regulacyjny - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie we Wrocławiu, nie wydał w 45 dniowym terminie określonym w art. 24c. ust 1 u.z.z.w decyzji o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia taryf.

Treść taryf oraz oświadczenie Zarządu PWiK w Głogowie sp. z o.o.

Historia PWiK

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowania wody, jej dystrybucji oraz odbioru ścieków. Wprawdzie jest to działalność podstawowa, jednak...

Historia wodociągów

Pierwsze zapisy o pojawieniu się systemów wodociągowych pochodzą z początku XV w., a dokładnie z 1442 r.

Więcej „zielonej energii”

Na naszych oczach bardzo szybko zmienia się podejście do energii odnawialnej zwanej również zieloną. W krajobrazie kraju pojawiły się farmy wiatrowe oraz układy fotowoltaiczne dostarczające tanią...

Laboratorium PWiK

Laboratorium PWiK dysponuje dwoma nowoczesnymi laboratoriami - laboratorium badania wody i laboratorium badania ścieków. W laboratoriach przeprowadza się szereg badań niezbędnych dla prawidłowego...

Oczyszczalnia ścieków

Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Głogowie jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną. Jej przepustowość wynosi 21000 m3 /d, a jej zadaniem jest oczyszczanie ścieków doprowadzanych system kanalizacji...

Odczyty wodomierzy

Niebawem na tej stronie można będzie znależć informacje na temat naszego systemu odczytu urządzeń pomiarowych wykorzystywanego w rozliczeniu z odbiorcami wody i ścieków. Dostępne będą informacje...

Twardość wody

Wodę pobieraną z sieci należy klasyfikować jako średnio twardą. W wypadku gdyby potrzebowali Państwo bardziej szczegółowych danych poniżej przedstawiamy wyniki w różnych jednostkach. Zestawienie...

Biuro obsługi klienta

  Biuro Obsługi Klienta utworzone zostało na terenie siedziby PWiK w Głogowie sp. z o.o. przy ul. Łąkowej 52. Na ten cel został zaadaptowany wolnostojący budynek biurowy usytuowany przed budynkiem...

Środowisko

W każdym aspekcie naszej działalności staramy się dbać o środowisko naturalne.

Ceny za wodę i odprowadzanie ścieków

Czy nasza cena za wodę jest wysoka? Możecie Państwo ocenić to sami sprawdzając jak plasujemy się w kraju. 

Usługi świadczone przez PWiK

Ulotki informacyjne dotyczące świadczonych usług:   Inspekcje rurociągów Lokalizacja uzbrojenia podziemnego Wykrywanie wycieków i podłączeń   Sieci i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne Roboty ziemne...

Cenniki i taryfy 2018-2021

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz aktualne cenniki usług świadczonych przez PWiK w Głogowie. Wysokość cen i...

Pracownia chromatograficzna

Od 2014 roku Laboratorium poszerzyło swoją działalność o badania z zakresu chromatografii. Powstała pracownia chromatograficzna , gdzie wykonywane są badania powietrza atmosferycznego.

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych obowiązujący w okresie 01.03.2021-28.02.2022 r.   L.p. Symbol grupy Charakterystyka grupy Cena netto* za 1 m3 1 2 3 4 1 SO Wody opadowe...
do pobrania informacje
 
kontakteBok

Charakter naszego przedsiębiorstwa motywuje nas do działania

Staramy się zapewnić wysoki poziom usług świadczonych klientom

Wiele lat doświadczeń związanych z naszą podstawową działalnością wskazuje nam kierunki rozwoju. Aby sprostać wymogom czasów staramy się o jak najlepsze relacje z naszymi klientami i w związku z tym przygotowaliśmy kilka udogodnień.

 

Biuro obsługi klienta

Od 2014 r. przy siedzibie Spółki, przy ul. Łąkowej 52, funkcjonuje specjalnie wydzielony dział, którego celem jest kompleksowa obsługa klienta.

Internetowa strefa klienta

W naszym serwisie internetowym maksymalnie upraszczamy obsługę, wyodrębniając najistotniejsze funkcje w postaci czytelnych kafelków, które skracają czas wyszukiwania niezbędnych informacji.

Przyłącz się

Odczyty wodomierzyChcesz być na bieżąco? Przyłącz się do nas.

Każdy mieszkaniec Głogowa jest bezpośrednio lub pośrednio naszym klientem i może skorzystać z udostępnionej przez nas bezpłatnej usługi powiadamiania SMS-owego o przerwach i zakłóceniach w dostawach wody.

Polecane

posiedzenia.pl