177 21

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zj...

Cenniki i taryfy 2018-2021

Cenniki i taryfy 2018-2021

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i od...

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...

Najczęściej przeglądane

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych obowiązujący w okresie 01.0...

Cenniki i taryfy 2018-2021

Cenniki i taryfy 2018-2021

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i od...

Cenniki i taryfy 2017/2018

Cenniki i taryfy 2017/2018

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i odp...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Miejskiej Głogów U...

Laboratorium PWiK

Laboratorium PWiK dysponuje dwoma nowoczesnymi laboratoriami - laboratorium badania wody i laboratorium badania ścieków. W laboratoriach przeprowadza się szereg badań niezbędnych dla prawidłowego kontrolowania procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody.

Prowadzony jest także monitoring jakości ścieków przemysłowych dostarczanych do sieci kanalizacyjnej oraz monitoring jakości wody pitnej na wyjściu ze stacji uzdatniania wody i w sieciach wodociągowych. Wszystkie badania wykonywane są przy użyciu nowoczesnego sprzętu uznanych na świecie producentów. Dodatkowo nasze laboratorium świadczy usługi w zakresie badań wody i ścieków na zlecenia Klientów zewnętrznych.

Certyfikaty i uprawnienia

certDział Laboratorium zapewnia wysoką jakość badań potwierdzoną posiadanym systemem jakości zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i uzyskanym w 2007 roku certyfikatem akredytacji nr AB 808 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres akredytacji dotyczy 27 metod badawczych w zakresie badań wody, ścieków oraz pobierania próbek do badań. Wdrożony w naszym labosystem jakości w zakresie badań wody został zatwierdzony przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Głogowie, uprawniając niniejszym nasze laboratorium do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz. 417). Posiadany certyfikat akredytacji oraz zatwierdzony system prowadzonych badań wody gwarantują Klientom wysoką jakość świadczonych przez nasze laboratorium usług oraz dowodzą naszej kompetencji, solidności i terminowości.

Oferta usług

Nasza oferta skierowana jest do gmin, małych przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, zakładów wytwarzających ścieki przemysłowe, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz klientów indywidualnych. Zakres usług laboratoryjnych obejmuje pobieranie i transport próbek wody i ścieków oraz usługi analityczne w zakresie: badań fizyczno – chemicznych i mikrobiologicznych wody objętych monitoringiem kontrolnym wynikającym z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badań fizyczno – chemicznych i mikro-biologicznych wody w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu bu-dowlanego wymaganego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, badań fizyczno – chemicznych i mikro-biologicznych wody wymagane przy rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej, badania honorowane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, badań fizyczno – chemicznych ścieków obejmujące podstawowe parametry dla ścieków wprowadzanych do wód i do ziemi, wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, badań fizyczno – chemicznych ścieków obejmujące podstawowe parametry ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Stosowane metody badawcze

Wszystkie badania wykonywane w laboratorium PWiK są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami międzynarodowymi, polskimi normami, procedurami badawczymi oraz metodykami referencyjnymi wynikającymi z przepisów prawa. Nasze placówki nie podejmują się wykonania badań metodami, które nie gwarantują poprawności wyników. Laboratorium wydaje sprawozdanie z przeprowadzonych badań wraz określeniem dopuszczalnych wartości.

Personel laboratorium

PWiK dysponuje wykwalifikowanym personelem posiadającym niezbędne wykształcenie do wykonywania przydzielonych zadań. Personel Laboratorium stanowi kadra badawcza o dużym doświadczeniu w zakre- sie prowadzenia badań wody i ścieków. Rodzaje wykonywanych analiz wraz z aktualnymi cenami zamieszczone są w cenniku usług laboratoryjnych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: +48 76 833 21 86 wew. 32 – badanie ścieków, badanie wody (fizykochemiczne i mikrobiologiczne), kierownik Działu Laboratorium +48 76 833 12 20 wew. 24 - badanie wody (fizykochemiczne i mikrobiologiczne), z-ca kierownika Działu Laboratorium

Przyłącz się

Odczyty wodomierzyChcesz być na bieżąco? Przyłącz się do nas.

Każdy mieszkaniec Głogowa jest bezpośrednio lub pośrednio naszym klientem i może skorzystać z udostępnionej przez nas bezpłatnej usługi powiadamiania SMS-owego o przerwach i zakłóceniach w dostawach wody.

Strefa klienta