PWiK w Głogowie sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PWiK w Głogowie sp. z o.o. oraz strony internetowej BIP PWiK w Głogowie sp. z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2009-07-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Wyłączenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Ruta, koordynator.dostepnosci@pwik.glogow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 515 352 555. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  Dostępność architektoniczna obiektu przy ul. Łąkowej 52

 1. We wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 13:00 przyjmowani są klienci, którzy wcześniej umówili się na wizytę telefonicznie.
 2. Na parkingu, przed ogrodzeniem terenu Spółki wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Klienci przyjmowani są w pomieszczeniu sali obsługowej budynku Biura Obsługi Klienta, usytuowanego przed budynkiem głównym - po lewej stronie alejki chodnikowej, wchodząc przez furtkę. Do budynku prowadzi alejka zakończona podjazdem dostosowanym dla wózków. Wejście do budynku umożliwiają drzwi automatyczne.
 4. Sala obsługowa znajduje się na parterze budynku (za pomieszczeniem toalety). Dla osób na wózkach dostępne jest również stanowisko obsługi zorganizowane na korytarzu, na parterze budynku.
 5. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych.
 6. W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do sali obsługowej budynku Biura Obsługi Klienta można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. Na terenie budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online. Nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

  Dostępność architektoniczna obiektu przy ul. Wodnej 1 w Serbach- Laboratorium Wody oraz ul. Krochmalnej 3 w Głogowie- Laboratorium Ścieków

 1. W dni robocze w godzinach od 8:00 do 13:00 przyjmowani są klienci, którzy wcześniej umówili się na wizytę telefonicznie.
 2. Klienci przyjmowani są przed bramą wjazdową na teren Zakładu.
 3. W budynku głównym brak jest podjazdu oraz windy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 4. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych.
 5. W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 6. Na terenie budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online. Nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Aplikacje mobilne

brak aplikacji mobilnych