177 21

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zj...

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...

Historia wodociągów

Historia wodociągów

Pierwsze zapisy o pojawieniu się systemów wodociągowych pochodzą z początku XV w., a dokładnie z 144...

Najczęściej przeglądane

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych obowiązujący w okresie 01.0...

Cenniki i taryfy 2017/2018

Cenniki i taryfy 2017/2018

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i odp...

Polityka prywatności i zasady korzystania

Stan na 01.12.2014 Przywiązujemy dużą wagę do poszanowania prawa do prywatności użytkowników serwisó...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Miejskiej Głogów U...

Badania wody

Średnia z wyników wody uzdatnionej za rok 2017

 

L.p Nazwa badanego czynnika Metoda Badawcza Jednostka miary Woda uzdatniona

Dopuszczalne
zakresy wartości*

1 Mętność
PN-EN ISO 7027-1:2016-09
metoda nefelometryczna
NTU 0,21 11
2 Barwa rzeczywista
PN-EN ISO 7887:2002
metoda spektrofotometryczna
mgPt/l 6,7 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
3 Przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999
metoda elektrometryczna
µS/cm t=25°C 513 2500
4 pH PN-EN ISO 10523:2012
  metoda potencjometryczna
- 7,26 6,5-9,5
5 Zapach [N] PB-07 z dn. 27.03.07r. - akceptowalny akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
6 Smak [N] PB-17 z dn 11.03.2014 r. - akceptowalny akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
7 Stężenie jonu amonowego
PN-ISO 7150-1:2002
metoda spektrofotometryczna
mg/l <0,060 0,50
8 Stężenie azotanów PN-82/C-04576/08
metoda spektrofotometryczna
mg/l 1,47 502
9 Stężenie azotynów PN-EN 26777:1999
metoda spektrofotometryczna
mg/l <0,020 0,502
10 Stężenie żelaza ogólnego PN-ISO 6332:2001 + PN-ISO 6332:2001/Apl:2016-06
metoda spektrofotometryczna
mg/l 0,030 0,2
11 Stężenie manganu ogólnego
PN-92/C-04590/02
metoda spektrofotometryczna
mg/l <0,030 0,05
12 Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu PN-ISO 6059:1999
metoda miareczkowa
mg/l CaCO3 265 60-500
13 Liczba bakterii grupy coli
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
metoda filtracji membranowej
jtk w 100ml 0 03
14 Liczba Escherichia coli
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
metoda filtracji membranowej
jtk w 100ml 0 0
15 Liczba enterokoków kałowych

PN-EN I7899-2:2004
metoda filtracji membranowej

jtk w 100ml 0 0
16 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C
po 68±4 h

PN-EN ISO 6222:2004
metoda płytkowa
(posiew wgłębny)

jtk w 1ml 8 bez nieprawidłowych zmian

Legenda:
N - badania nie objęte zakresem akredytacji
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 13 listopada 2015 r. (DZ.U. z 2015 r. poz. 1989)
1- Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
2- Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 ≤ 1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l. Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l.
3- Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach, do 5%próbek w ciągu roku
jtk- jednostka tworząca kolonię

PN-EN ISO

7027-1:2016-09

Przyłącz się

Odczyty wodomierzyChcesz być na bieżąco? Przyłącz się do nas.

Każdy mieszkaniec Głogowa jest bezpośrednio lub pośrednio naszym klientem i może skorzystać z udostępnionej przez nas bezpłatnej usługi powiadamiania SMS-owego o przerwach i zakłóceniach w dostawach wody.

Strefa klienta