1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 177 21 12 13 14 16 top images

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zjawić się w nas...

Usługi świadczone przez PWiK

Usługi świadczone przez PWiK

Ulotki informacyjne dotyczące świadczonych usług: Inspekcje rurociągów Lokalizacja uzbrojenia podzie...

Ceny za wodę i odprowadzanie ścieków

Czy nasza cena za wodę jest wysoka? Możecie Państwo ocenić to sami sprawdzając jak plasujemy się w k...

Najczęściej przeglądane

Materiały filmowe

Wymiana magistrali pod korytem Odry Pijemy wodę z kranu Podsumowanie roku 2020 w PWiK w Głogowie Kam...

RODO

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych Oso...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Głogów

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 19 listopada 2021 r. na ter...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 29 listopada 2021 r. na ter...

Badania wody

Średnia z wyników badań wody uzdatnionej za I półrocze 2024 roku

Lp. Nazwa badanego czynnika Metoda Badawcza Jednostka miary Woda uzdatniona Dopuszczalne
zakresy wartości*
1 Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,25

akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości

do 1,0 NTU1

2 Barwa PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C + Ap1:2015-06 mgPt/l 7,6 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian2
3 Przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999 µS/cm t=25°C 545 2500
4 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,21 6,5-9,5
5 Zapach [N] PB-07, wyd.02 z dn. 07.12.2021r. - akceptowalny akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
6 Smak [N] PB-17, wyd.02 z dn 07.12.2021r. - akceptowalny akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
7 Stężenie jonu amonowego

PN-ISO

7150-1:2002

mg/l < 0,060 0,50
8 Stężenie azotanów PN-82/C-04576/08w) mg/l 1,41 503
9 Stężenie azotynów PN-EN 26777:1999 mg/l < 0,020 0,503
10 Stężenie żelaza ogólnego PN-ISO 6332:2001 + Apl:2016-06 µg/l 32 200
11 Stężenie manganu ogólnego PN-92/C-04590/02w) µg/l < 30 50
12 Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu PN-ISO 6059:1999 mg/l CaCO3 250 60-500
13 Liczba bakterii grupy coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12

+A1:2017-04

jtk/100ml 0 04
14 Liczba Escherichia coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12

+A1:2017-04

jtk/100ml 0 0
15 Liczba enterokoków

PN-EN

7899-2:2004

jtk/100ml 0 0
16

Ogólna liczba mikroorganizmów

w 22°C
PN-EN ISO 6222:2004 jtk w 1ml 18 bez nieprawidłowych zmian5

Legenda:

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 07 grudnia 2017 r. (DZ.U. z 2017 r. poz. 2294)

N - badania nie objęte zakresem akredytacji
W) Nieaktualne/wycofane wydanie normy. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne do stosowania nieaktualnych/ wycofanych norm.
< - rezultat badania poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody

1- w przypadku uzdatniania wody powierzchniowej należy dążyć do osiągnięcia wartości parametrycznej nieprzekraczającej 1,0 NTU w wodzie po uzdatnieniu

2- pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta- do 15 mg/l Pt

3- Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 ≤ 1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l. Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l.
4-
dopuszcza się pojedyncze bakterie <10jtk. W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk/ 100ml należy wykonać badanie parametru E. coli i enterokoki, w związku z § 21 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 07 grudnia 2017 r.

   (DZ.U. z 2017 r. poz. 2294)

5- zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

jtk - jednostka tworząca kolonię

 

Wyniki z badań wody uzdatnionej z dnia 25.06.2024r. w zakresie metali ciężkich

Lp. Nazwa badanego czynnika Metoda Badawcza Jednostka miary Woda uzdatniona Dopuszczalne
zakresy wartości*
1 Arsen PN-EN ISO 17294-2:2016-11 µg/l < 1,0 10
2 Miedź PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l 0,0016 2,0
3 Ołów PN-EN ISO 17294-2:2016-11 µg/l <0,5 10
4 Rtęć PN-EN ISO 17294-2:2016-11 µg/l < 0,10 ≤ 1

Legenda:

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 07 grudnia 2017 r. (DZ.U. z 2017 r. poz. 2294)
< - rezultat badania poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody