177 21

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zj...

Cenniki i taryfy 2018-2021

Cenniki i taryfy 2018-2021

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i od...

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...

Najczęściej przeglądane

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych obowiązujący w okresie 01.0...

Cenniki i taryfy 2018-2021

Cenniki i taryfy 2018-2021

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i od...

Cenniki i taryfy 2017/2018

Cenniki i taryfy 2017/2018

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i odp...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Miejskiej Głogów U...

Badania wody

Średnia z wyników wody uzdatnionej za rok 2017

 

L.p Nazwa badanego czynnika Metoda Badawcza Jednostka miary Woda uzdatniona

Dopuszczalne
zakresy wartości*

1 Mętność
PN-EN ISO 7027-1:2016-09
metoda nefelometryczna
NTU 0,21 11
2 Barwa rzeczywista
PN-EN ISO 7887:2002
metoda spektrofotometryczna
mgPt/l 6,7 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
3 Przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999
metoda elektrometryczna
µS/cm t=25°C 513 2500
4 pH PN-EN ISO 10523:2012
  metoda potencjometryczna
- 7,26 6,5-9,5
5 Zapach [N] PB-07 z dn. 27.03.07r. - akceptowalny akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
6 Smak [N] PB-17 z dn 11.03.2014 r. - akceptowalny akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
7 Stężenie jonu amonowego
PN-ISO 7150-1:2002
metoda spektrofotometryczna
mg/l <0,060 0,50
8 Stężenie azotanów PN-82/C-04576/08
metoda spektrofotometryczna
mg/l 1,47 502
9 Stężenie azotynów PN-EN 26777:1999
metoda spektrofotometryczna
mg/l <0,020 0,502
10 Stężenie żelaza ogólnego PN-ISO 6332:2001 + PN-ISO 6332:2001/Apl:2016-06
metoda spektrofotometryczna
mg/l 0,030 0,2
11 Stężenie manganu ogólnego
PN-92/C-04590/02
metoda spektrofotometryczna
mg/l <0,030 0,05
12 Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu PN-ISO 6059:1999
metoda miareczkowa
mg/l CaCO3 265 60-500
13 Liczba bakterii grupy coli
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
metoda filtracji membranowej
jtk w 100ml 0 03
14 Liczba Escherichia coli
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
metoda filtracji membranowej
jtk w 100ml 0 0
15 Liczba enterokoków kałowych

PN-EN I7899-2:2004
metoda filtracji membranowej

jtk w 100ml 0 0
16 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C
po 68±4 h

PN-EN ISO 6222:2004
metoda płytkowa
(posiew wgłębny)

jtk w 1ml 8 bez nieprawidłowych zmian

Legenda:
N - badania nie objęte zakresem akredytacji
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 13 listopada 2015 r. (DZ.U. z 2015 r. poz. 1989)
1- Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
2- Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 ≤ 1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l. Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l.
3- Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach, do 5%próbek w ciągu roku
jtk- jednostka tworząca kolonię

PN-EN ISO

7027-1:2016-09

Przyłącz się

Odczyty wodomierzyChcesz być na bieżąco? Przyłącz się do nas.

Każdy mieszkaniec Głogowa jest bezpośrednio lub pośrednio naszym klientem i może skorzystać z udostępnionej przez nas bezpłatnej usługi powiadamiania SMS-owego o przerwach i zakłóceniach w dostawach wody.

Strefa klienta