177 21

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zj...

Cenniki i taryfy 2018-2021

Cenniki i taryfy 2018-2021

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i od...

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...

Najczęściej przeglądane

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych obowiązujący w okresie 01.0...

Cenniki i taryfy 2018-2021

Cenniki i taryfy 2018-2021

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i od...

Cenniki i taryfy 2017/2018

Cenniki i taryfy 2017/2018

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i odp...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Głogów

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący obowiązujący od dnia 23 paźd...

Badania wody

Średnia z wyników badań wody uzdatnionej za I półrocze 2018 roku

 

L.p Nazwa badanego czynnika Metoda Badawcza Jednostka miary Woda uzdatniona

Dopuszczalne
zakresy wartości*

1 Mętność
PN-EN ISO 7027-1:2016-09
metoda nefelometryczna
NTU 0,21 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1,0 NTU
2 Barwa rzeczywista
PN-EN ISO 7887:2002
metoda spektrofotometryczna
mgPt/l 7,2 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 1
3 Przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999
metoda elektrometryczna
µS/cm t=25°C 522 2500
4 pH PN-EN ISO 10523:2012
  metoda potencjometryczna
- 7,28 6,5-9,5
5 Zapach [N] PB-07 z dn. 27.03.07r. - akceptowalny akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
6 Smak [N] PB-17 z dn 11.03.2014 r. - akceptowalny akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
7 Stężenie jonu amonowego
PN-ISO 7150-1:2002
metoda spektrofotometryczna
mg/l <0,060 0,50
8 Stężenie żelaza ogólnego PN-ISO 6332:2001 + PN-ISO 6332:2001/Apl:2016-06
metoda spektrofotometryczna
mg/l 0,031 0,2
9 Stężenie manganu ogólnego
PN-92/C-04590/02
metoda spektrofotometryczna
mg/l <0,030 0,05
10 Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu PN-ISO 6059:1999
metoda miareczkowa
mg/l CaCO3 265 60-500
11 Liczba bakterii grupy coli
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
metoda filtracji membranowej
jtk w 100ml 0 02
12 Liczba Escherichia coli
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
metoda filtracji membranowej
jtk w 100ml 0 0
13 Liczba enterokoków kałowych

PN-EN I7899-2:2004
metoda filtracji membranowej

jtk w 100ml 0 0
14 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C
po 68±4 h

PN-EN ISO 6222:2004
metoda płytkowa
(posiew wgłębny)

jtk w 1ml 5 bez nieprawidłowych zmian3

Legenda:

N - badania nie objęte zakresem akredytacji
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 07 grudnia 2017 r. (DZ.U. z 2017 r. poz. 2294)

W)
Nieaktualne/wycofane wydanie normy. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne do stosowania nieaktualnych/ wycofanych norm.
< - wynik poniżej dolnej granicy zakresu akredytacji

1
- pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta- do 15 mg/l Pt.
2
- Dopuszcza się pojedyncze bakterie <10jtk. W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk/ 100ml należy wykonać badanie parametru E. coli i Enterokoki, w związku z § 21 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 07 grudnia 2017 r. (DZ.U. z 2017 r. poz. 2294)
3
- zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta
jtk - jednostka tworząca kolonię

 

Wyników z badań wody uzdatnionej z dnia 26.06.2018r. w zakresie metali ciężkich

 

L.p Nazwa badanego czynnika Metoda Badawcza Jednostka miary Woda uzdatniona

Dopuszczalne
zakresy wartości*

1 Arsen
PN-EN ISO 11969:1999 W) µg/l < 1,0 10
2 Miedź
PN-EN ISO 11885:2009 µg/l < 0,004 2,0
3 Ołów PN-EN ISO 11885:2009
µg/l
< 4,0
10

Legenda:

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 07 grudnia 2017 r. (DZ.U. z 2017 r. poz. 2294)
W)
Nieaktualne/wycofane wydanie normy. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne do stosowania nieaktualnych/ wycofanych norm.
< - wynik poniżej dolnej granicy zakresu akredytacji

Przyłącz się

Odczyty wodomierzyChcesz być na bieżąco? Przyłącz się do nas.

Każdy mieszkaniec Głogowa jest bezpośrednio lub pośrednio naszym klientem i może skorzystać z udostępnionej przez nas bezpłatnej usługi powiadamiania SMS-owego o przerwach i zakłóceniach w dostawach wody.

Strefa klienta