1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 177 21 12 13 14 16 top images

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zjawić się w nas...

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2022-2025

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2022-2025

  Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących na terenie:   1. GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW w okr...

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...

Najczęściej przeglądane

Materiały filmowe

Wymiana magistrali pod korytem Odry Pijemy wodę z kranu Podsumowanie roku 2020 w PWiK w Głogowie Kam...

RODO

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych Oso...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 29 listopada 2021 r. na ter...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Głogów

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 19 listopada 2021 r. na ter...

Badania wody

Średnia z wyników badań wody uzdatnionej za II półrocze 2022 roku

Lp. Nazwa badanego czynnika Metoda Badawcza Jednostka miary Woda uzdatniona Dopuszczalne
zakresy wartości*
1 Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,26

akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości

do 1,0 NTU1

2 Barwa PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C + Ap1:2015-06 mgPt/l 7,6 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian2
3 Przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999 µS/cm t=25°C 514 2500
4 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,59 6,5-9,5
5 Zapach [N] PB-07, wyd.02 z dn. 07.12.2021r. - akceptowalny akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
6 Smak [N] PB-17, wyd.02 z dn 07.12.2021r. - akceptowalny akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
7 Stężenie jonu amonowego

PN-ISO

7150-1:2002

mg/l < 0,060 0,50
8 Stężenie azotanów PN-82/C-04576/08w) mg/l 1,61 503
9 Stężenie azotynów PN-EN 26777:1999 mg/l < 0,020 0,503
10 Stężenie żelaza ogólnego PN-ISO 6332:2001 + Apl:2016-06 µg/l 43 200
11 Stężenie manganu ogólnego PN-92/C-04590/02w) µg/l < 30 50
12 Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu PN-ISO 6059:1999 mg/l CaCO3 253 60-500
13 Liczba bakterii grupy coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12

+A1:2017-04

jtk/100ml 0 04
14 Liczba Escherichia coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12

+A1:2017-04

jtk/100ml 0 0
15 Liczba enterokoków

PN-EN

7899-2:2004

jtk/100ml 0 0
16

Ogólna liczba mikroorganizmów

w 22°C
PN-EN ISO 6222:2004 jtk w 1ml 21 bez nieprawidłowych zmian5

Legenda:

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 07 grudnia 2017 r. (DZ.U. z 2017 r. poz. 2294)

N - badania nie objęte zakresem akredytacji
W) Nieaktualne/wycofane wydanie normy. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne do stosowania nieaktualnych/ wycofanych norm.
< - rezultat badania poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody

1- w przypadku uzdatniania wody powierzchniowej należy dążyć do osiągnięcia wartości parametrycznej nieprzekraczającej 1,0 NTU w wodzie po uzdatnieniu

2- pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta- do 15 mg/l Pt

3- Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 ≤ 1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l. Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l.
4-
dopuszcza się pojedyncze bakterie <10jtk. W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk/ 100ml należy wykonać badanie parametru E. coli i enterokoki, w związku z § 21 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 07 grudnia 2017 r.

   (DZ.U. z 2017 r. poz. 2294)

5- zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

jtk - jednostka tworząca kolonię

 

Wyniki z badań wody uzdatnionej z dnia 21.03.2023r. w zakresie metali ciężkich

Lp. Nazwa badanego czynnika Metoda Badawcza Jednostka miary Woda uzdatniona Dopuszczalne
zakresy wartości*
1 Arsen PN-EN ISO 17294-2:2016-11 µg/l < 1,0 10
2 Miedź PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l 0,0012 2,0
3 Ołów PN-EN ISO 17294-2:2016-11 µg/l < 0,50 10
4 Rtęć PN-EN ISO 17294-2:2016-11 µg/l < 0,10 ≤ 1

Legenda:

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 07 grudnia 2017 r. (DZ.U. z 2017 r. poz. 2294)
< - rezultat badania poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody