177 21

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zj...

Cenniki i taryfy 2018-2021

Cenniki i taryfy 2018-2021

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i od...

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...

Najczęściej przeglądane

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych obowiązujący w okresie 01.0...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 01 kwietnia 2019 r....

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Głogów

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 23 października 2018...

Polityka prywatności i zasady korzystania

Stan na 01.12.2014 Przywiązujemy dużą wagę do poszanowania prawa do prywatności użytkowników serwisó...

Regulamin korzystania z usługi powiadamiania SMS

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa ogólne warunki korzystania z usługi systemu powiadamiania SMS (dalej "Usługa") świadczonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o. .
2. Usługodawcą (dalej "Usługodawca") jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp. z o.o., ul. Łąkowa 52, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000035284.
3. Użytkownikiem Usługi (dalej "Użytkownik") jest osoba, która dokona poprawnej rejestracji w systemie.
4. Użytkownik rejestrując się w systemie akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przesyłanie treści od Usługodawcy określonych w §3.
5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Usługodawcy www.pwik.glogow.pl oraz w siedzibie Usługodawcy.

§2

Zasady korzystania z Usługi

1. Do korzystania z Usługi uprawnione są osoby, które prawidłowo zarejestrują się w Usłudze.
2. Sposób rejestracji oraz użytkowania systemu opisany jest w Instrukcji (Załącznik nr 1)

§3

Przesyłane treści

1. Treści rozsyłane przez Usługodawcę są ściśle powiązane z jego działalnością.
2. Każdy Użytkownik rejestrując się w Usłudze określa grupę, z której informacje będzie otrzymywał.
3. Przesyłane wiadomości będą zawierały treści dotyczące grupy (ulicy), a informować będą o występujących awariach, pracach na sieci, przerwach w dostępie do wody występujących w obrębie danej ulicy oraz inne informacje powiązane ze świadczonymi przez Usługodawcę usługami.
4. Usługodawca nie będzie rozsyłał żadnych informacji handlowych (zgodnie z Dz. U. 144 Poz. 1204)

§4

Postanowienia końcowe

1. Korzystanie z Usługi możliwe jest za pośrednictwem operatorów sieci komórkowych działających na terenie Polski.
2. Operatorzy sieci komórkowych odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne przez siebie świadczone.
3. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Usługi.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za :
a. korzystanie z zarejestrowanego telefonu przez osoby nieuprawnione oraz szkody tym spowodowane
b. problemy z działaniem Usługi niezawinione ze strony Usługodawcy
c. przerwy w dostarczaniu Usługi powiązane z infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych (awarie, przerwy konserwacyjne, itp.)
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu przez powiadomienia Użytkownika.
6. Informacje o wszelkich zmianach w Regulaminie będą umieszczone na stronie internetowej Usługodawcy www.pwik.glogow.pl .
7. Użytkownik korzystając z Usługi automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych, tj. nr telefonu oraz adres, z którym będzie ten numer skojarzony przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia Usługi.
8. Usługodawca zapewnia, że nie będzie przekazywał ani nie udostępniał przetwarzanych danych żadnej innej stronie.
9. Reklamacje dotyczące działania Usługi zgłaszane są listownie na adres Usługodawcy.
10. Na odpowiedź w sprawie reklamacji Usługodawca zastrzega sobie termin 30 dni od daty otrzymania pisma.
11. We wszystkich kwestiach nie zawartych w Regulaminie decyzję podejmuje Usługodawca.

Przyłącz się

Odczyty wodomierzyChcesz być na bieżąco? Przyłącz się do nas.

Każdy mieszkaniec Głogowa jest bezpośrednio lub pośrednio naszym klientem i może skorzystać z udostępnionej przez nas bezpłatnej usługi powiadamiania SMS-owego o przerwach i zakłóceniach w dostawach wody.

Strefa klienta