177 21

Ostatnio przeglądane

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami w różny sposób. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub zj...

Cenniki i taryfy 2018-2021

Cenniki i taryfy 2018-2021

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i od...

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Czym zajmują się głogowskie wodociągi

Charakter działalności przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych nie zawęża się jedynie do ujmowan...

Najczęściej przeglądane

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych

Cennik usług odbioru i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych obowiązujący w okresie 01.0...

Cenniki i taryfy 2018-2021

Cenniki i taryfy 2018-2021

W części cenniki i taryfy znajdują się informacje na temat aktualnych cen za dostarczanie wody i od...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Miejskiej Głogów U...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Głogów

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący obowiązujący od dnia 23 paźd...

Regulamin usług PWiK w Głogowie sp. z o.o. - Gmina Miejska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Miejskiej Głogów


U C H W A Ł A Nr XXXVII/323/2006


Rady Miejskiej w Głogowie


z dnia 7 lutego 2006 r.


w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15; ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) uchwala się, co następuje.


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Miejskiej Głogów


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.


1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego zwanego dalej „Przedsiębiorstwem” oraz prawa i obowiązki Odbiorców usług w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) ustawa – ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami)
b) umowa – należy rozumieć następujące rodzaje umów: - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, - umowa o zaopatrzenie w wodę, - umowa o odprowadzanie ścieków,
c) odbiorca, należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o przyłączenie do sieci lub jednej z umów wymienionych w lit. b
d) okres obrachunkowy – okres, za który następuje ustalenie należności za pobraną wodę i/lub odprowadzone ścieki.

§ 2.


1. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.
2. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej umowy.


ROZDZIAŁ II
MINIMALNY POZIOM ŚWIADCZONYCH USŁUG W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW


§ 3.

Poziom świadczonych usług Przedsiębiorstwa w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz pozwolenia wodnoprawne wydane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 4.

Przedsiębiorstwo ma obowiązek:
1. dostarczyć do spożycia wodę dla odbiorcy na podstawie zawartej z nim umowy. Umowa winna także określać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków wynikający z posiadanych przez Przedsiębiorstwo technicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczania,
2. zapewnić minimalne ciśnienie wody na przyłączu przy wodomierzu głównym nie mniejsze niż 0,2 MPa, a dla budynków wysokich powyżej ośmiu kondygnacji nie mniejsze niż 0,35 MPa
3. zapewnić aby woda do spożycia przez ludzi odpowiadała jakościowo wymaganiom określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podst. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
4. określić dopuszczalne zanieczyszczenie ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzenia do urządzeń kanalizacyjnych w oparciu o przepisy wykonawcze wydane na podst. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

§ 5.


Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Prezydenta Miasta o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§ 6.


W celu utrzymania minimalnego poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, Odbiorcy zabrania się w szczególności: lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów na sieciach i przyłączach wodociągowych w pasie o szerokości 3 m oraz nad sieciami i przyłączami kanalizacyjnymi w pasie o szerokości 5 m. Naruszenie tej zasady uniemożliwia uzyskanie przez Odbiorcę odszkodowania za straty spowodowane przez Przedsiębiorstwo w tym pasie w przypadku likwidacji awarii, daje natomiast możliwość dochodzenia odszkodowań przez Przedsiębiorstwo.


ROZDZIAŁ III
SZCZEGÓLNE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG


§ 7.


Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z Odbiorcą, którego nieruchomość została przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

§ 8.


1. Odbiorca, który wystąpił z wnioskiem o zawarcie umowy, winien posiadać tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do którego ma być dostarczana woda lub z którego mają być odprowadzane ścieki.
2. W uzasadnionych przypadkach umowa jest zawierana z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 9.


Umowa określa miejsce wykonania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 10.


1. Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas nie określony lub określony.
2. Umowa winna określać możliwości jej rozwiązania.
3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia Przedsiębiorstwa od umowy.
4. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 ustawy.
5. Po rozwiązaniu umowy Przedsiębiorstwo zastosuje środki techniczne uniemożliwiające dalsze korzystanie z usług.

§ 11.


W przypadku, gdy dostawa wody albo odprowadzanie ścieków dotyczy budynków wielolokalowych umowa zawierana jest:
1. z właścicielem lub zarządcą nieruchomości wspólnej,
2. z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości wspólnej z zachowaniem warunków określonych w art. 6 ust. 6 ustawy.

ROZDZIAŁ IV
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT

§ 12.


1. Rozliczanie za usługi zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

§ 13


Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określa rozdz. 5 ustawy oraz umowa.

§ 14.


1. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w umowie nie dłuższym niż 21 dni od daty wystawienia faktury.
2. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości naliczonych opłat nie wstrzymuje obowiązku i terminu zapłaty.
3. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
4. Okres obrachunkowy, skutki niedotrzymania terminu zapłaty oraz sposób uiszczania opłat określane są w zawartej między stronami umowie.
5. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, a jest to:
a) okres pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami wodomierza i/lub urządzenia pomiarowego,
b) okres pomiędzy ostatnim odczytem wodomierza i/lub urządzenia pomiarowego, i dniem ustalenia średniej ilości pobranej wody i/lub odprowadzanych ścieków z ostatnich 12 m-cy poprzedzających odczyt w momencie gdy Odbiorca korzysta z usług krócej – z tego okresu, c) okres pomiędzy ostatnim odczytem wodomierza i/lub urządzenia pomiarowego, a dniem ustalenia zaliczki.


ROZDZIAŁ V
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI I SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

§ 15.

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej jest odpłatne i odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej „ warunkami przyłączenia”, złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.
3. Wzór wniosku określa Przedsiębiorstwo.
4. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 16.

Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza: a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości, b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 17.

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je Wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wydania.
3. Warunki przyłączenia określają:
a) miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,
b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
c) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,
d) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków , e) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 18.

Przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia o których mowa w § 17 oraz umowy o przyłączenie do sieci.

§ 19.

1. Warunki przyłączenia i umowa o przyłączenie stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano – montażowych.
2. Określane w warunkach, względnie umowie o przyłączenie, próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory określa Przedsiębiorstwo.

§ 20.

1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego, według zasad określonych w warunkach przyłączenia oraz umowie o przyłączenie.
2. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków.

§ 21.

1. Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji Przedsiębiorstwa nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, Gmina lub Przedsiębiorstwo może zawrzeć z taką osobą umowę o wspólną realizację inwestycji.
2. Umowa, o której mowa w ust.1 reguluje tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo urządzeń wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych.
3. W sytuacji współfinansowania przez osobę ubiegającą się o przyłączenie, budowy urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych umowa zawierana między Przedsiębiorstwem lub Gminą, a tą osobą reguluje zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo części inwestycji sfinansowanej przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
4. Umowa, o której mowa w ust. 1 winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności i winna określać, co najmniej:
a) termin wybudowania urządzenia,
b) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełnić,
c) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,
d) zasady wyceny przez Przedsiębiorstwo, e) termin przejęcia urządzenia, f) zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań. 5. Po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, Przedsiębiorstwo określa warunki techniczne przyłączenia.


ROZDZIAŁ VI
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH

§ 22.

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne istniejących urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.
2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.
4. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 21 ustawy.

§ 23.

Osoby ubiegające się o świadczenie usług wodociągowo-kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług:
1. W Urzędzie Miejskim w Głogowie w części dotyczącej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. W Przedsiębiorstwie w części dotyczącej wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

ROZDZIAŁ VII
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 24.

Wystąpienie przerwy w dostawie wody może mieć miejsce w przypadku awarii lub planowanych prac konserwacyjno-remontowych:
1. planowanych przerwach w dostawie wody Przedsiębiorstwo powinno powiadomić Odbiorcę:
a) na 2 dni przed planowanym terminem jeżeli przerwa wyniesie poniżej 12 godzin,
b) na 5 dni przed planowanym terminem jeżeli przerwa wyniesie powyżej 12 godzin,
2. w razie przerwy przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody, informując Odbiorcę wody o jego lokalizacji oraz uzgadniając tą lokalizację z poszczególnymi administracjami osiedli mieszkaniowych. Odległość lokalizacji zastępczego punktu poboru wody dla odbiorców nie powinna przekraczać 300m., a w szczególnych przypadkach np. awaria o dużym zasięgu obszarowym 500m.

§ 25.

Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody może nastąpić w przypadku:
1. braku wody na ujęciu,
2. zanieczyszczenia wody na ujęciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia,
3. potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów p.pożarowych,
4. uszkodzenia instalacji odbiorczej grożącego niebezpieczeństwem,
5. przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych,
6. wystąpienia siły wyższej (np. klęsk żywiołowych).

§ 26.

W czasie trwania klęski, szczególnie gdy doszło do zanieczyszczenia wody, Przedsiębiorstwo ma prawo wprowadzić ograniczenia w konsumpcji wody w granicach możliwości dystrybucji, po zawiadomieniu Odbiorców o tych ograniczeniach. Nie zwalnia to jednak Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych jej sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości.

§ 27.

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadku i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

ROZDZIAŁ VIII
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

§ 28.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.

§ 29.

W przypadku stwierdzenia obniżenia jakości dostarczanej wody, Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w Umowie. Obniżenie może stanowić do 10% należności za okres trwania zakłóceń.

§ 30.

1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczącej ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
2. Reklamacja, o których mowa ust. 1 powinna być wniesiona na piśmie.
3. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.
4. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania odpowiedzi na zgłaszane reklamacje dotyczące:
a) faktur VAT – do 14 dni roboczych,
b) korekty błędnie wystawionej f-ry do 7 dni roboczych,
c) jakości wody w ciągu 24 godzin, a w przypadku konieczności przeprowadzenia pełnych badań w ciągu 4 dni roboczych,
d) prawidłowości wskazań wodomierza w ciągu 14 dni, a w przypadku konieczności dokonania ekspertyzy wodomierza – do trzech miesięcy,
e) pozostałych reklamacji, interwencji, skarg, zażaleń, zapytań – w ciągu 7 dni roboczych (pisemnie lub telefonicznie).
5. Termin rozpatrzenia reklamacji liczy się od dnia wpływu do Przedsiębiorstwa.
6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga dłuższego terminu niż wskazany w ust. 4, Przedsiębiorstwo przed upływem tych terminów, przedłuży termin do rozpatrzenia reklamacji, o czym powiadomi Odbiorcę.

§ 31.

O przerwie w dostawie wody i/lub odbiorze ścieków z powodu awarii o dużym zasięgu Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorców poprzez środki masowego przekazu oraz faksem administracje osiedli. W przypadku awarii o niewielkim zasięgu – zawiadamia telefonicznie względnie poprzez przedstawiciela Przedsiębiorstwa.

ROZDZIAŁ IX
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 32.

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywane jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem.

§ 33.

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Gminą, Przedsiębiorstwem i Jednostką Straży Pożarnej.

§ 34.

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalona na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w okresach ustalonych w umowie.

§ 35.

Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża Gminę.

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz.747 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 37.

Traci moc uchwała Nr V/35/2003 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązująca na obszarze Gminy Miejskiej Głogów.

§ 38.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 39.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Patyk

U Z A S A D N I E N I E
Dokonana w 2005 roku zmiana treści art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami) spowodowała konieczność dostosowania obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Głogów Regulaminu dostawy wody pitnej i odbioru ścieków do zmienionych przepisów prawa.
Opracowany regulamin spełnia wszystkie wymagania określone w art. 19 ust. 2 w/w ustawy.

Przyłącz się

Odczyty wodomierzyChcesz być na bieżąco? Przyłącz się do nas.

Każdy mieszkaniec Głogowa jest bezpośrednio lub pośrednio naszym klientem i może skorzystać z udostępnionej przez nas bezpłatnej usługi powiadamiania SMS-owego o przerwach i zakłóceniach w dostawach wody.

Strefa klienta