instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Niepodlegające UstawieTR-21-23/18 - Wykonanie renowacji dwóch studni głębinowych 12 Nz, 13 Nz metodą pneumoimpulsową na Ujęciu Wody „Serby” dla miasta Głogowa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie przy ul. Łąkowej 52,
zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację zadania, którego przedmiotem jest:

Wykonanie renowacji dwóch studni głębinowych 12 Nz, 13 Nz metodą pneumoimpulsową na Ujęciu Wody „Serby” dla miasta Głogowa

Postępowanie przetargowe w trybie negocjacji z wieloma oferentami przeprowadzane jest zgodnie z Kodeksem cywilnym z uwzględnieniem postanowień Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK w Głogowie Sp. z o. o .
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 26.11.2018r. do godz. 8.00 w sekretariacie PWiK w Głogowie sp. z o.o. przy ul. Łąkowej 52 z napisem:
Wykonanie renowacji dwóch studni głębinowych 12 Nz, 13 Nz metodą pneumoimpulsową na Ujęciu Wody „Serby” dla miasta Głogowa. Nie otwierać przed dniem 26.11.2018r. przed godz. 9.00.

Miejsce i termin negocjacji.
Miejsce negocjacji: Siedziba PWiK w Głogowie Sp. z o.o.- mała sala konferencyjna – pok. nr 6
O Terminie negocjacji Zamawiający powiadomi Wykonawców telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Kolejność prowadzenia negocjacji zależy od kolejności wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej z uwzględnieniem wynegocjowanych warunków.

Dokumenty do pobrania

1. SIWZ z załącznikami

2. Projekt umowy – zał. nr 5

3. projekt geologiczno-techniczny otworu studziennego 12Nz

4. zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studziennego nr 13 Nz

ZMIANA DO SIWZ

Pkt VI SIWZ otrzymuje brzmienie: Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.01.2019r


Rozstrzygnięcie:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie przy ul. Łąkowej 52 informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z wieloma oferentami na:
„Wykonanie renowacji dwóch studni głębinowych 12 NZ i 13 Nz metodą pneumoimpulsową na Ujęciu Wody Serby dla miasta Głogowa„ wybrana została oferta złożona przez:

TLM hydropuls gmbh
Hauptstrasse 103, 04416 Markkleeberg

Oferta spełnia wszystkie warunki specyfikacji i była jedyną, która wzięła udział w postępowaniu.
Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w przetargach organizowanych przez naszą Spółkę.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 20.11.2018, 14:07
Dokument oglądany razy: 74
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 20.11.2018, 14:07
Termin: 26.11.2018, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj