instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Niepodlegające UstawieTR_21_4_19 - Modernizacja magistrali wodociągowej Ø 700mm w ul. Brzoskwiniowej, obręb Ruszowice, jedn.ewid. Gmina Głogów

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie przy ul. Łąkowej 52 zaprasza do udziału
w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z wieloma oferentami na realizację zadania, którego przedmiotem jest:

„Modernizacja magistrali wodociągowej Ø 700mm
w ul. Brzoskwiniowej, obręb Ruszowice, jedn.ewid. Gmina Głogów”.

CPV: 45231000-5


Ogólny opis przedmiotu zamówienia:


1. Roboty obejmują modernizację magistrali wodociągowej Ø 700mm, dł. ~600m w ul. Brzoskwiniowej od skrzyżowania z ul. Wita Stwosza i ul. Spadzistą dowolną metodą:
- Technologią wykopową
- Technologią bezwykopową (relining).

2. Istnieje możliwość połączenia dwóch metod wykonania modernizacji magistrali przy założeniu, że zastosowany materiał winien posiadać parametry techniczne nie gorsze niż PE 100 DN 500 SDR 17 RC (w płaszczu PP).


3. W przypadku budowy rurociągów zastępczych należy zapewnić wydajność rurociągu max. Q=320 m3/h.


4. Przy modernizacji magistrali metodą wykopu otwartego należy prowadzić rurociąg po istniejącej trasie.
Zakres zamówienia zawiera mapa poglądowa z wrysowanym zakresem magistrali do modernizacji-zał. nr 5 do SWIZ.


5. Zamawiający nie dopuszcza przy rurach ciśnieniowych- materiał klasy PE 100 stosowania żadnych materiałów wtórnych w tym regranulatów.
Klasa materiału PE 100 (MRS=10MPa, σLPL.>10MPa, dla t=20°C), wykorzystana do produkcji rur musi zostać potwierdzona przez akredytowane laboratorium zgodnie z ISO 9080.
Do każdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu świadectwa odbioru (wg normy PN EN-10204:2006) zawierającego wyniki badań kontroli odbiorczej parametrów zgodne ze specyfikacją dla rur ciśnieniowych z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) PE100.
Uwaga:
Wszystkie prace modernizacyjne należy prowadzić z zapewnieniem ciągłości dostawy wody. Maksymalne przerwy w dostawie wody nie mogą przekraczać 12h.
Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na min. 5 dni przed planowanym terminem wystąpienia w/w przerwy.

Postępowanie przetargowe w trybie negocjacji z wieloma oferentami przeprowadzane jest zgodnie z Kodeksem cywilnym z uwzględnieniem postanowień Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK w Głogowie sp. z o .o.
Osobą do kontaktu jest:
Ewelina Kuchnicka, adres e-mail: ewelina.kuchnicka@pwik.glogow.pl


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 15.02.2019r.do godz. 9:00 w sekretariacie PWiK w Głogowie sp. z o.o. przy ul. Łąkowej 52 z napisem „ Modernizacja magistrali wodociągowej Ø 700mm w ul. Brzoskwiniowej, obręb Ruszowice, jedn.ewid. Gmina Głogów." Nie otwierać przed dniem 15.02.2019r. przed godz. 9:00.


Miejsce negocjacji: siedziba PWiK w Głogowie Sp. z o. o. mała sala konferencyjna, pok.nr 6.


O terminie negocjacji Zamawiający powiadomi Wykonawców telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Kolejność prowadzenia negocjacji zależy od kolejności wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00zł.
Termin wykonania: 30.06.2019r.

Dokumenty do pobrania:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Załączniki do specyfikacji:
nr 1 -formularz „OFERTA”,
nr 2 -oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału
nr 3 - oświadczenie dotyczące podstawy wykluczenia Wykonawcy
nr 4 -oświadczenie-grupa kapitałowa
nr 5-mapa poglądowa z zakresem modernizowanej magistrali
nr 6-projekt umowy

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 08.02.2019, 13:21
Dokument oglądany razy: 140
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 08.02.2019, 13:21
Termin: 15.02.2019, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj