instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Niepodlegające UstawieTR-21-21/18 - Remont bieżni osadnika wtórnego wraz z elementami towarzyszącymi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie przy ul. Łąkowej 52 zaprasza do udziału
w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z wieloma oferentami na realizację zadania, którego przedmiotem jest: Remont bieżni osadnika wtórnego wraz z elementami towarzyszącymi
na oczyszczalni ścieków w Głogowie.
CPV 45453000-7

Ogólny opis przedmiotu zamówienia:
Roboty obejmują prace remontowe – naprawę i zabezpieczenie bieżni zgarniacza z instalacją grzewczą osadnika oczyszczalni ścieków.

Ogólny zakres robót obejmuje:

» Roboty rozbiórkowe:
• rozebranie korony ściany stanowiącej tor jezdny zgarniacza,
• demontaż rur stalowych wraz z kablami grzewczymi,
» Czyszczenie i zabezpieczenie prętów zbrojeniowych,
» Prace naprawcze korony ściany,
» Wykonanie powłok ochronnych bieżni zgarniacza, zewnętrznej pionowej
i wewnętrznej pionowej ściany osadnika,
» Roboty elektryczne.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja: Sposób naprawy i zabezpieczenia bieżni zgarniacza z instalacją grzewczą osadnika oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), które stanowią załączniki do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Postępowanie przetargowe w trybie negocjacji z wieloma oferentami przeprowadzane
jest zgodnie z Kodeksem cywilnym z uwzględnieniem postanowień Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK w Głogowie sp. z o.o.
Osobami do kontaktu jest:
Ewelina Kuchnicka, adres e-mail: ewelina.kuchnicka@pwik.glogow.pl

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 26.09.2018r. do godz. 9.00 w sekretariacie PWiK w Głogowie sp. z o.o. przy ul. Łąkowej 52 z napisem. : "Remont bieżni osadnika wtórnego wraz z elementami towarzyszącymi na oczyszczalni ścieków w Głogowie.
Nie otwierać przed dniem 26.09.2018r. przed godz. 9.00”.
Miejsce negocjacji: siedziba PWiK w Głogowie Sp. z o. o. mała sala konferencyjna, pok.nr 6.
O terminie negocjacji Zamawiający powiadomi Wykonawców telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Kolejność prowadzenia negocjacji zależy od kolejności wpłynięcia oferty
do siedziby Zamawiającego.


Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 500,00zł
Termin wykonania: 20.11.2018r.


Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do specyfikacji:
nr 1 -formularz „OFERTA”,
nr 2 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału,
nr 3 - oświadczenie dotyczące podstawy wykluczenia Wykonawcy,
nr 4 - wykaz wykonanych robót,
nr 5 - personel wykonawcy,
nr 6 - wzór umowy,
nr 7- Sposób naprawy i zabezpieczenia bieżni zgarniacza z instalacją grzewczą osadnika,
nr 8- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
nr 9- dokumentacja fotograficzna,
nr 10-przedmiar robót.


! UWAGA !

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie przy ul. Łąkowej 52 przedłuża termin składania ofert z 26.09.2018r. na 02.10.2018r.
Miejsce i godzina pozostają bez zmian.

! UWAGA !

Zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ polegające na zamianie zabezpieczeń powłokowych powierzchni poziomej bieżni zgarniacza na osadniku oraz pionowych powierzchni bocznych.
Zamiana zabezpieczeń powłok ma za zadanie umożliwić wykonywanie robót w okresie jesiennym.
Zaproponowane żywice reaktywne umożliwiają prowadzenie robot od temperatury +2oC
(temperatura powietrza i podłoża).


W załączeniu:
Wykaz materiałów równoważnych


Rozstrzygnięcie:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. informuje,
że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.: „Remont bieżni osadnika wtórnego wraz z elementami towarzyszącymi na oczyszczalni ścieków w Głogowie"

wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez

DOMAR Budownictwo Architektura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Strumykowej 30.

Oferta spełnia wszystkie warunki specyfikacji
i była jedyną, która wzięła udział w przetargu.

Dziękujemy za złożenie oferty oraz zapraszamy do udziałów w przetargach organizowanych przez naszą Spółkę.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 27.09.2018, 08:04
Dokument oglądany razy: 261
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 27.09.2018, 08:04
Termin: 02.10.2018, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj