Ujęcie wody SUW Serby

Ujęcie Wody „Serby” oddano do eksploatacji (wraz ze stacją uzdatniania wody) w roku 1984. Jest to ujęcie wody podziemnej, głębinowej zlokalizowane w obrębie Pradoliny Głogowskiej. Woda ujmowana jest ze studni głębinowych z poziomu czwartorzędowego piętra wodonośnego zalegającego na głębokości od 40 do 60 m. W wyniku gruntownych prac modernizacyjnych włączono do eksploatacji sześć nowych studni (razem pracuje ich teraz osiemnaście). Ujęcie otacza pas ochronny, zwany strefą ochrony sanitarnej. Woda surowa (bezpośrednio ze studni) jest bardzo dobrej jakości. Nie zawiera bowiem takich, szczególnie szkodliwych i niebezpiecznych substancji, jak: fenole, detergenty anionowe i kationowe, czy też związki trójchloropochodne. Woda ta wolna jest również od wszelkich zanieczyszczeń bakteriologicznych. Ujęcie Wody posiada zatwierdzone zasoby wody w kategorii "B" w ilości Q=1520 m3/h i zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód możliwe jest ujmowanie wody w ilości maksymalnej Qmax=20000 m3/dobę. Proces technologiczny rozpoczyna się tłoczeniem wody za pomocą pomp głębinowych do tzw. aeratorów wieżowych, gdzie następuje jej napowietrzanie. Tak przygotowana woda podlega następnie filtracji. Na stacji stosowane są filtry otwarte pospieszne. Elementem filtrującym jest złoże żwirków kwarcowych o odpowiedniej granulacji. Następnie woda gromadzona jest w zbiorniku wody czystej, gdzie poddana zostaje dezynfekcji za pomocą promienników UV. Tak przygotowana woda wtłaczana jest za pomocą pomp polderowych do sieci miejskiej. Od roku 1997 wszystkie pomiary związane z technologią uzdatniania wody gromadzone są i przetwarzane w komputerowym systemie monitoringu. Uzdatniona woda spełnia warunki stawiane dla wody do picia określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) w pełni odpowiadając warunkom stawianym przez Unię Europejską (dyrektywa 98/83/EC).