Pracownia chromatograficzna

Od 2014 roku Laboratorium poszerzyło swoją działalność o badania z zakresu chromatografii. Powstała pracownia chromatograficzna , gdzie wykonywane są badania powietrza atmosferycznego.

Chromatografia jest techniką analityczną, służącą do rozdziału składników mieszanin związków chemicznych oraz ich analizy ilościowej i jakościowej. Za pomocą chromatografii gazowej możemy analizować związki lotne do temperatury ok. 400°C, jest techniką o tyle elastyczną, że pozwala skalibrować chromatograf do oznaczania konkretnego typu związków chemicznych, a jedynym ograniczeniem jest rodzaj stosowanego detektora.

Pracownia Chromatografii została wyposażona w chromatograf gazowy firmy Agilent Technologies 7890B z detektorem FID i FPD, który umożliwił wykonywanie badań imisji powietrza atmosferycznego.

Oferta wykonywanych badań dotyczy analizy próbek powietrza w zakresie obejmującym m.in.:

Merkaptany:

- metanotiol (merkaptan metylowy)
- etanotiol (merkaptan etylowy)

Węglowodory:

- benzen
- toluen
- butanol
- etylobenzen
- ksyleny
- octan etylu
- octan butylu
- tetrachloroeten
- trichloroeten
- suma węglowodorów alifatycznych (C4,C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12).

Wszystkie badania oferowane przez Laboratorium wykonywane są przez doświadczony personel, wg obowiązujących przepisów prawnych w oparciu o międzynarodowe normy i własne procedury badawcze.
W najbliższym czasie planujemy poszerzyć gamę świadczonych usług o badanie wody i ścieków metodą chromatografii gazowej.