instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Niepodlegające UstawieFZ 21/1/2019 - Dobór oraz sukcesywna dostawa polielektrolitów do zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych dla Oczyszczalni Ścieków w Głogowie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
67-200 Głogów, ul. Łąkowa 52 ,
www.pwik.glogow.pl , e-mail: pwik@pwik.glogow.pl


Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia
powyżej 30 001 euro do 443 000 euro – w oparciu o Regulamin
udzielania zamówień przez PWiK w Głogowie sp. z o.o. na

„Dobór oraz sukcesywna dostawa polielektrolitów do zagęszczania i
odwadniania osadów ściekowych dla Oczyszczalni Ścieków w Głogowie.”


1.Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Monika Szponar oraz Paweł Kondratyk.

2. Termin wykonania: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

3. Kryterium oceny ofert: dokładnie opisane w SIWZ

4. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Dobór oraz sukcesywna dostawa
polielektrolitów do zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych dla Oczyszczalni
Ścieków w Głogowie. Nie otwierać przed dniem 11.03.2019 r przed godziną 10:00” z
podaniem adresu Oferenta, należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa w Głogowie
przy ul. Łąkowej 52 w terminie do dnia 11.03.2019 r do godz. 10:00.

5. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 11.03.2019 r o godzinie 10:00 w PWiK w Głogowie sp.
z o.o. przy ul. Łąkowej 52.w sali nr 6.

Do pobrania:

1. SIWZ
2. Załączniki do SIWZ

Pytanie z dnia 05-02-2019

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 06.02.2019, 10:48
Dokument oglądany razy: 53
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 06.02.2019, 10:48
Termin: 11.03.2019, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj