instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Niepodlegające UstawieFZ_261_2_2019 - Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń firmy Hach-Lange

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów tel./fax. 76 834-21-31
Ogłasza negocjacje z wieloma oferentami o wartości szacunkowej zamówienia
powyżej 10 001 zł do 30 000 euro – w oparciu o Regulamin udzielania
zamówień przez PWiK w Głogowie sp. z o.o. na podstawie Kodeksu Cywilnego na:

„Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń firmy Hach-Lange”.

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Andrzej Kistowski oraz Andrzej Jeda
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej naszego Przedsiębiorstwa www.pwik.glogow.pl.
3. Termin wykonania: do 31.03.2019 r. od dnia podpisania umowy.
4. Kryterium oceny ofert - cena brutto 100 %
5. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń firmy Hach-Lange”, z podaniem adresu Oferenta, należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa w Głogowie przy ul. Łąkowej 52 w terminie do dnia 18.02.2019 r do godz. 9:00.
6. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 18.02.2018 r o godz. 9:15 w PWiK w Głogowie sp. z o.o. przy ul. Łąkowej 52.
7. Zamawiający w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia otwarcia ofert, zaprosi Oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym do odbycia dalszych negocjacji.

Dokumenty do pobrania:
1. SIWZ z załącznikami
2. Projekt umowy

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 04.02.2019, 10:31
Dokument oglądany razy: 36
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 04.02.2019, 10:31
Termin: 18.02.2019, 09:15
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj