instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Niepodlegające UstawieTR-21-1/19 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na „Budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do hospicjum ul. Paulinów w Głogowie”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów


wyznaczone do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz
następujących Zamawiających na podstawie Porozumienia z dnia 21.12.2018r

1)    Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z  o.o. , ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów

2)    Gminy Miejskiej Głogów, Rynek 10, 67-200 Głogów     
                                                                                 
                            
zaprasza do składania ofert w ramach  postępowania prowadzonego w trybie procedury przetargowej: 

negocjacji z wieloma oferentami  z ogłoszeniem na stronie internetowej zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PWiK w Głogowie Sp. z o. o. oraz Kodeksem Cywilnym. Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:
71.32.22.00-3 – usługi projektowania rurociągów

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 11.02.2019 do godz. 9:00
w sekretariacie Spółki przy ul. Łąkowej 52 z dopiskiem Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na:
1.    Budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do Hospicjum przy ul. Paulinów w Głogowie.
nie otwierać przed dniem 11.02.2019r godz. 9:00

- na ofercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy

Miejsce negocjacji - Siedziba PWiK w Głogowie Sp. z o.o., ul. Łąkowa 52, mała sala konferencyjna pok. nr 6.
O terminie negocjacji Zamawiający powiadomi Wykonawców telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Kolejność prowadzenia negocjacji zależy od kolejności wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej z uwzględnieniem wynegocjowanych warunków.

Dokumenty do pobrania
1. SIWZ z załącznikami
2. Projekt umowy – zał. nr 6

Pytanie do przetargu z dnia 29.01.2019

Pytanie do przetargu z dnia 31.01.2019

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 01.02.2019, 12:45
Dokument oglądany razy: 144
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 01.02.2019, 12:45
Termin: 11.02.2019, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj