instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Niepodlegające UstawiePK-A/21-5/2018 - Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych oraz przeniesieniem numerów telefonicznych używanych przez Zamawiającego (w przypadku zmiany Operatora)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie przy ul. Łąkowej 52, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację zadania, którego przedmiotem jest:

„Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych oraz przeniesieniem numerów telefonicznych używanych przez Zamawiającego (w przypadku zmiany Operatora)”

Postępowanie przetargowe w trybie negocjacji z wieloma oferentami przeprowadzane jest zgodnie z Kodeksem cywilnym z uwzględnieniem postanowień Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK w Głogowie sp. z o. o .

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 29.11.2018r. do godz. 9:00 w sekretariacie PWiK w Głogowie sp. z o.o. przy ul. Łąkowej 52 z napisem:
„Świadczenie usług telefonii komórkowej z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych". Nie otwierać przed 29.11.2018 r. godz. 9:00 .

Miejsce i termin negocjacji.
Miejsce negocjacji: Siedziba PWiK w Głogowie sp. z o.o.- mała sala konferencyjna – pok. nr 6
O terminie negocjacji Zamawiający powiadomi Wykonawców telefonicznie bądź drogą elektroniczną w terminie 2 dni od otwarcia ofert. Kolejność prowadzenia negocjacji zależy od kolejności wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

1.    SIWZ

2.    Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

3.    Załącznik nr 2 – Zakres świadczonych usług

4.    Załącznik nr 3 - Parametry techniczne aparatów komórkowych

5.    Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

6.    Załącznik nr 5 – Wykaz świadczonych usług

7.    Załącznik nr 6 – Umowa projekt

Zapytanie do SIWZ z dnia 27.11.2018


Rozstrzygnięcie:

PWiK w Głogowie sp. z o.o. informuje, iż w organizowanym, w trybie negocjacji z wieloma oferentami przetargu na „Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych oraz przeniesieniem numerów telefonicznych używanych przez Zamawiającego (w przypadku zmiany Operatora)” została wybrana oferta złożona przez:
Orange Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w 02-326 Warszawa przy ul. Aleje Jerozolimskie 160.


Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania zamawiającego zawarte w SIWZ, jednocześnie - była jedyną ofertą jaka wpłynęła do Zamawiającego.
Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa pisemna.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 27.11.2018, 14:51
Dokument oglądany razy: 130
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 27.11.2018, 14:51
Termin: 29.11.2018, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj