instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Niepodlegające UstawieFZ 261/21/2018 - Zakup wraz z dostawą mobilnego chloratora do dezynfekcji sieci wodociągowych

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów tel./fax. 76 834-21-31

Ogłasza negocjacje z wieloma oferentami o wartości szacunkowej zamówienia
powyżej 10 001 zł do 30 000 euro – w oparciu o Regulamin udzielania
zamówień przez PWiK w Głogowie sp. z o.o.  na :

„Zakup wraz z dostawą mobilnego chloratora do dezynfekcji sieci wodociągowych”.

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
    Grzegorz Hoffa  oraz   Andrzej Jeda

2. Termin wykonania: do 31.12.2018 r. od dnia podpisania umowy.

3. Kryterium oceny ofert
    - cena brutto 100 %

4. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Zakup wraz z dostawą mobilnego chloratora do  
    dezynfekcji sieci wodociągowych”, z podaniem adresu Oferenta, należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa w Głogowie przy ul. Łąkowej 52 w terminie do dnia 27.11.2018 r  do godz. 9:00.

5. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 27.11.2018 r  o godz.  9:15 w PWiK w Głogowie sp. z o.o.
    przy ul. Łąkowej 52.

6. Zamawiający w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia otwarcia ofert, zaprosi Oferentów   
    biorących udział w postępowaniu przetargowym do odbycia dalszych negocjacji.


Do pobrania:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie
3. SIWZ
4. Wzór umowy


Rozstrzygnięcie:

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów , tel. 76 834-21-31 fax wew. 30


informuje, że w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie negocjacji z wieloma oferentami o wartości szacunkowej zamówienia od 10 001 zł do 30 000 euro – w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez PWiK w Głogowie sp. z o.o. na:
„Zakup wraz z dostawą mobilnego chloratora do dezynfekcji sieci wodociągowych”.
Wybrano ofertę złożoną przez:

Proffico Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 84/92/72, 00-514 Warszawa

Oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i zawiera najniższą cenę.
Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w przetargach organizowanych przez naszą Spółkę.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 14.11.2018, 14:06
Dokument oglądany razy: 66
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 14.11.2018, 14:06
Termin: 27.11.2018, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj