instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Niepodlegające UstawieTR-21-22/18 - Wymiana przyłączy wodociągowych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie przy ul. Łąkowej 52,

zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację zadania, którego przedmiotem jest:

Wymiana przyłączy wodociągowych

Postępowanie przetargowe w trybie negocjacji z wieloma oferentami przeprowadzane jest zgodnie z Kodeksem cywilnym z uwzględnieniem postanowień Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK w Głogowie Sp. z o. o .

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 02.11.2018r. do godz. 8.00 w sekretariacie PWiK w Głogowie sp. z o.o. przy ul. Łąkowej 52 z napisem:

Wymiana przyłączy wodociągowych Nie otwierać przed dniem 02.11.2018r. przed godz. 8.00.

Miejsce i termin negocjacji.

Miejsce negocjacji: Siedziba PWiK w Głogowie Sp. z o.o.- mała sala konferencyjna – pok. nr 6

O Terminie negocjacji Zamawiający powiadomi Wykonawców telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Kolejność prowadzenia negocjacji zależy od kolejności wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego.

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej z uwzględnieniem wynegocjowanych warunków.

Dokumenty do pobrania

1. SIWZ z załącznikami 1-5

2. Projekt umowy – zał. nr 6

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 30.10.2018, 12:20
Dokument oglądany razy: 88
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 30.10.2018, 12:20
Termin: 02.11.2018, 08:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj