instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Niepodlegające UstawieFZ 261/19/2018 - Dostawa preparatu wiążącego związki siarki w ściekach Ferrox S1 wraz z transportem oraz rozładunkiem/przepompowaniem w ilości 100 t.

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów tel./fax. 76 834-21-31

Ogłasza negocjacje z wieloma oferentami o wartości szacunkowej zamówienia
powyżej 10 001 zł do 30 000 euro – w oparciu o Regulamin udzielania
zamówień przez PWiK w Głogowie sp. z o.o.  na :

„Dostawa preparatu wiążącego związki siarki w ściekach Ferrox S1 wraz  z
transportem oraz rozładunkiem/przepompowaniem w ilości 100 t”.

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
    Monika Szponar  oraz   Paweł Kondratyk
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej naszego       
    Przedsiębiorstwa  www.pwik.glogow.pl.
3. Termin wykonania:  24 miesiące od dnia podpisania umowy.
4. Kryterium oceny ofert
    - cena brutto 100 %
5.  Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Dostawa preparatu wiążącego związki siarki w ściekach
     Ferrox S1 wraz  z transportem  oraz rozładunkiem/przepompowaniem w ilości  100 t” , z   
     podaniem adresu Oferenta, należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa w Głogowie przy ul.   
     Łąkowej 52 w terminie do dnia 23.10.2018 r  do godz. 9:00.
6. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 23.10.2018 r  o godz.  9:15 w PWiK w Głogowie sp. z o.o.
     przy ul. Łąkowej 52.
7. Zamawiający w terminie do 3 dni od dnia otwarcia ofert, zaprosi Oferentów biorących udział w
    postępowaniu przetargowym do odbycia dalszych negocjacji.

Do pobrania:
SIWZ

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie
3. Projekt umowy


Rozstrzygnięcie:

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów tel./fax. 76 834-21-31

informuje, że na negocjacjach z wieloma oferentami o wartości szacunkowej zamówienia
powyżej 10 001 zł do 30 000 euro – w oparciu o Regulamin udzielania
zamówień przez PWiK w Głogowie sp. z o.o. na :

„Dostawa preparatu wiążącego związki siarki w ściekach Ferrox S1 wraz z transportem oraz rozładunkiem/przepompowaniem w ilości 100 t”.

została wybrana oferta złożona przez:

PPHU WĘGLO-STAL
44-100 Gliwice
ul. Chorzowska 50 B

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 10.10.2018, 09:33
Dokument oglądany razy: 67
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 10.10.2018, 09:33
Termin: 23.10.2018, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj