instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Niepodlegające UstawieTR-21-20/18 - Remont garaży przy ul. Oliwkowej- Przepompownia IIIst Ruszowice (etap II)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie przy ul. Łąkowej 52 zaprasza do udziału
w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z wieloma oferentami na realizację zadania, którego przedmiotem jest: Remont garaży przy ul. Oliwkowej- Przepompownia IIIº Ruszowice
(etap II)
CPV 45410000-4, 45450000-6

Ogólny opis przedmiotu zamówienia:
•    Skucie opaski betonowej,
•    Wykonanie opaski betonowej,
•    Rozebranie rynien i rur spustowych,
•    Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej,
•    Montaż rynien i rur spustowych,
•    Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi,
•    Wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowego,
•    Wykonanie instalacji elektrycznej,
•    Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych,
•    Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót będący załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Postępowanie przetargowe w trybie negocjacji z wieloma oferentami przeprowadzane
jest zgodnie z Kodeksem cywilnym z uwzględnieniem postanowień Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK w Głogowie sp. z o .o.
Osobą do kontaktu jest:
Ewelina Kuchnicka, adres e-mail:  ewelina.kuchnicka@pwik.glogow.pl

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 19.09.2018r. do godz. 9.00 w sekretariacie PWiK w Głogowie sp. z o.o. przy ul. Łąkowej 52 z napisem: "Remont garaży przy ul. Oliwkowej- Przepompownia IIIº Ruszowice (etap II).
Nie otwierać przed dniem 19.09.2018r. przed godz. 9.00”. Na kopercie napisać dokładny adres oferenta.
Miejsce negocjacji: siedziba PWiK w Głogowie Sp. z o.o. mała sala konferencyjna, pok.nr 6.
O terminie negocjacji Zamawiający powiadomi Wykonawców telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Kolejność prowadzenia negocjacji zależy od kolejności wpłynięcia oferty
do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin wykonania: 15.11.2018r.


Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaZałączniki do specyfikacji:

nr 1  -formularz ofertowy,

nr 2  - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału,

nr 3 - oświadczenie dotyczące podstawy wykluczenia Wykonawcy,

nr 4 - wykaz wykonanych robót,

nr 5 - personel wykonawcy,

nr 6 - wzór umowy,

nr 7- przedmiar robót,

nr 8- protokół z wizji lokalnej.    
Rozstrzygnięcie:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. informuje,


że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.: „Remont garaży przy ul. Oliwkowej- Przepompownia IIIo (etap II)” wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez

P.P.H.U. Maciej Rafałowicz z siedzibą w Gaworzycach przy ul. Dworcowej 192.


Oferta spełnia wszystkie warunki specyfikacji i była jedyną, która wzięła udział w przetargu.

Dziękujemy za złożenie oferty oraz zapraszamy do udziałów w przetargach organizowanych przez naszą Spółkę.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 13.09.2018, 10:46
Dokument oglądany razy: 118
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 13.09.2018, 10:46
Termin: 19.09.2018, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj