instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Niepodlegające UstawieTR-21-19/18 - Remont hydroforni przy ul. Perseusza w Głogowie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie przy ul. Łąkowej 52 zaprasza do udziału
w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z wieloma oferentami na realizację zadania, którego przedmiotem jest: Remont hydroforni przy ul. Perseusza w Głogowie.
CPV 45450000-6


Ogólny opis przedmiotu zamówienia:
•    Rozebranie obrzeży trawnikowych, nawierzchni z  kostki betonowej  i chodników,
•    Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych,
•    Rozebranie izolacji cieplnych ze styropianu-cokół,
•    Rozebranie okładziny ściennej,
•    Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej,
•    Malowanie tynków wewnętrznych,
•    Wykonanie izolacji powierzchni -uszczelnienie ścian fundamentowych,
•    Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych z folii kubełkowej,
•    Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi XPS,
•    Wykonanie elewacji cienkowarstwowej,
•    Malowanie farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych,
•    Ułożenie obrzeży betonowych, nawierzchni z kostki betonowej i brukowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót będący załącznikiem
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Postępowanie przetargowe w trybie negocjacji z wieloma oferentami przeprowadzane
jest zgodnie z Kodeksem cywilnym z uwzględnieniem postanowień Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK w Głogowie sp. z o .o.

Osobami do kontaktu są:
Ewelina Kuchnicka, adres e-mail:  ewelina.kuchnicka@pwik.glogow.pl
Monika Horbatowska, adres e-mail: monika.horbatowska@pwik.glogow.pl

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 10.09.2018r.do godz. 9.00 w sekretariacie PWiK w Głogowie sp. z o.o. przy ul. Łąkowej 52 z napisem: „Remont hydroforni przy ul. Perseusza w Głogowie. Nie otwierać przed dniem 10.09.2018r. przed godz. 9.00”. Na kopercie napisać dokładny adres oferenta.

Miejsce negocjacji: siedziba PWiK w Głogowie Sp. z o. o. mała sala konferencyjna, pok.nr 6.
O terminie negocjacji Zamawiający powiadomi Wykonawców telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Kolejność prowadzenia negocjacji zależy od kolejności wpłynięcia oferty
do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin wykonania: 15.11.2018r.


Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaZałączniki do specyfikacji:

nr 1  -formularz ofertowy,

nr 2  - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału,

nr 3 - oświadczenie dotyczące podstawy wykluczenia Wykonawcy,

nr 4 - wykaz wykonanych robót,

nr 5 - personel wykonawcy,

nr 6 - wzór umowy,

nr 7- przedmiar robót,

nr 8- protokół z wizji lokalnej.    
Rozstrzygnięcie:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. informuje,
że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.: „Remont hydroforni przy ul. Perseusza w Głogowie” wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną
przez DS SPATIUM Sp. o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stanisławowskiej 47.
Oferta była jedyną, która wzięła udział w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie warunki specyfikacji.

Dziękujemy za złożenie oferty oraz zapraszamy do udziałów w przetargach organizowanych przez naszą Spółkę.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 04.09.2018, 08:47
Dokument oglądany razy: 86
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 04.09.2018, 08:47
Termin: 10.09.2018, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj