instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Niepodlegające UstawieTR_21_18_18 - Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych przy ul. Daszyńskiego 1-1A, 3-3A, 5-5A, 7-7A w Głogowie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie przy ul. Łąkowej 52, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację zadania, którego przedmiotem jest:


Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych przy ul. Daszyńskiego 1-1A, 3-3A, 5-5A, 7-7A w Głogowie.


Postępowanie przetargowe w trybie negocjacji z wieloma oferentami przeprowadzane jest zgodnie z Kodeksem cywilnym z uwzględnieniem postanowień Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK w Głogowie Sp. z o. o


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 07.09.2018r. do godz. 900 w sekretariacie PWiK w Głogowie sp. z o.o. przy ul. Łąkowej 52 z napisem:

Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych przy ul. Daszyńskiego 1-1A, 3-3A, 5-5A, 7-7A w Głogowie.
Nie otwierać przed dniem 07.09.2018r. przed godz. 900.


Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł.


Miejsce i termin negocjacji.
Miejsce negocjacji: Siedziba PWiK w Głogowie Sp. z o.o.- mała sala konferencyjna – pok. nr 6

O Terminie negocjacji Zamawiający powiadomi Wykonawców telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Kolejność prowadzenia negocjacji zależy od kolejności wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego.

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej z uwzględnieniem wynegocjowanych warunków.


Dokumenty do pobrania:
1. SIWZ
2. Formularz ofertowy – zał. nr 1
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zał. nr 3
5. Projekt umowy- zał. nr 4
6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 5
7. Przedmiar – zał. nr 6
8. Dokumentacja projektowa – zał. nr 7


Rozstrzygnięcie:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie przy ul. Łąkowej 52 informuje,

że w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z wieloma oferentami na: Budowę sieci i przyłączy wodociągowych ul. Daszyńskiego 1-7 w Głogowie wybrana została oferta złożona przez:

"INSTAL-Głogów” Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie przy ul. Wierzbowej 5

Oferta spełnia wszystkie warunki specyfikacji i uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert. Była to jedyna złożona oferta, która wpłynęła do Zamawiającego.

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w przetargach organizowanych przez naszą Spółkę.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 30.08.2018, 10:23
Dokument oglądany razy: 124
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 30.08.2018, 10:23
Termin: 07.09.2018, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj