instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Niepodlegające UstawieTR-21-17/18 - Remont garaży przy ul. Oliwkowej- Przepompownia IIIst Ruszowice (etap II)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie przy ul. Łąkowej 52 zaprasza do udziału
w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z wieloma oferentami na realizację zadania, którego przedmiotem jest: Remont garaży przy ul. Oliwkowej- Przepompownia IIIº Ruszowice
(etap II)
CPV 45410000-4, 45450000-6


Ogólny opis przedmiotu zamówienia:
•    Skucie opaski betonowej,
•    Wykonanie opaski betonowej,
•    Rozebranie rynien i rur spustowych,
•    Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej,
•    Montaż rynien i rur spustowych,
•    Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi,
•    Wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowego,
•    Wykonanie instalacji elektrycznej,
•    Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych,
•    Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót będący załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Postępowanie przetargowe w trybie negocjacji z wieloma oferentami przeprowadzane
jest zgodnie z Kodeksem cywilnym z uwzględnieniem postanowień Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK w Głogowie sp. z o .o.
Osobą do kontaktu jest:
Ewelina Kuchnicka, adres e-mail:  ewelina.kuchnicka@pwik.glogow.pl

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 06.09.2018r.do godz. 9.00 w sekretariacie PWiK w Głogowie sp. z o.o. przy ul. Łąkowej 52 z napisem: "Remont garaży przy ul. Oliwkowej- Przepompownia IIIº Ruszowice (etap II).
Nie otwierać przed dniem 06.09.2018r. przed godz. 9.00”
. Na kopercie napisać dokładny adres oferenta.
Miejsce negocjacji: siedziba PWiK w Głogowie Sp. z o. o. mała sala konferencyjna, pok.nr 6.
O terminie negocjacji Zamawiający powiadomi Wykonawców telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Kolejność prowadzenia negocjacji zależy od kolejności wpłynięcia oferty
do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin wykonania: 15.11.2018r.


Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaZałączniki do specyfikacji:

nr 1  -formularz ofertowy,

nr 2  - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału,

nr 3 - oświadczenie dotyczące podstawy wykluczenia Wykonawcy,

nr 4 - wykaz wykonanych robót,

nr 5 - personel wykonawcy,

nr 6 - wzór umowy,

nr 7- przedmiar robót,

nr 8- protokół z wizji lokalnej.
Rozstrzygnięcie:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie przy ul. Łąkowej 52 unieważnia postępowanie przetargowe na Remont garaży przy ul. Oliwkowej- Przepompownia IIIo Ruszowice
(etap II).

UZASADNIENIE:

Do terminu przewidzianego na składanie ofert nie została złożona żadna oferta.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 23.08.2018, 11:49
Dokument oglądany razy: 87
Przetarg zakończony - unieważniony
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 23.08.2018, 11:49
Termin: 06.09.2018, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj