instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Niepodlegające UstawieTR-21-16/18 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie przy ul. Łąkowej 52

zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z wieloma oferentami na realizację zadań:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Budowlanych w  Głogowie”.
2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Przebudowę sieci w ul. Długiej/Brama Brzostowska”
 
Postępowanie przetargowe w trybie negocjacji z wieloma oferentami przeprowadzane jest zgodnie z Kodeksem cywilnym z uwzględnieniem postanowień Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK w Głogowie sp. z o.o.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 17.08.2018r. do godz. 9.00 w sekretariacie PWiK w Głogowie sp. z o.o. przy ul. Łąkowej 52 z napisem:

„Oferta na “Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ...............................................w Głogowie”. Nie otwierać przed dniem 17.08.2018r. przed godz. 9.00”.


O terminie negocjacji Zamawiający powiadomi Wykonawców telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

Kolejność prowadzenia negocjacji uzależniona będzie od kolejności wpływu ofert do Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Termin wykonania:31.03.2019r.

Załączniki:

1. SIWZ
2. Formularz ofertowy
3. Projekt umowy
4. Załącznik 2
5. Załącznik 3
6. Załącznik 4
7. Załącznik 5
8. WTP - Budowlanych
9. WTP -  Długa


PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dnia 13.08.2018r do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. opracowań:

1. Czy jest Miejscowy plan Zagospodarowania Terenu?
odp. Tak jest.
2. Jaka jest długość sieci ( podlegająca przebudowie) oraz ilość przyłączy przy ul. Budowlanych w Głogowie?
odp. Długość sieci wynosi 270 m, 6szt przyłączy wodociągowych
3. Jaka jest długość sieci ( podlegająca przebudowie) w ul. Długiej/Brama Brzostowska?
odp. Długość sieci wynosi 105 m


Rozstrzygnięcie:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego
w trybie negocjacji z wieloma oferentami dotyczącego Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:


I. Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków
przy ul. Budowlanych w Głogowie,


II. Przebudowę sieci wodociągowej ul. Długa/Brama Brzostowska w Głogowie,
zostały wybrane oferty częściowe.

Na zadanie I wybrana oferta złożona przez:

AKWEDUKT
Jolanta Kaczmarek
Jaczów, ul. Długa 29
67-200 Głogów

Oferta spełnia wszystkie warunki specyfikacji i uzyskała maksymalną ilość punktów
-10 pkt w kryterium oceny ofert w części I.

Na zadanie II wybrana oferta złożona przez:
Biuro Projektów i Realizacji
Instalacje Sadowski
ul. Grunwaldzka 48/4
64-100 Leszno

Oferta spełnia wszystkie warunki specyfikacji i uzyskała maksymalną ilość punktów
-10 pkt w kryterium oceny ofert w części II.

Pozostałymi oferentami, którzy wzięli udział w postępowaniu są:
1) EKOPROJECTS Sp. z o.o.
ul. Parkowa 25
51-616 Wrocław
2) ABRYS Technika Sp. z o.o.
ul. Wiślana 46
60-401 Poznań

Umowy z Wykonawcami zostaną zawarta w terminie nie krótszym niż 4 dni robocze od przekazania informacji o wyborze oferty.

Dziękujemy za złożenie ofert i udział w negocjacjach.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 14.08.2018, 09:56
Dokument oglądany razy: 169
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 14.08.2018, 09:56
Termin: 17.08.2018, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj