instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Niepodlegające UstawieTE-01-2018 - Dostawa dla potrzeb Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z o.o. energii elektrycznej na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie przy ul. Łąkowej 52 zaprasza do udziału
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro do 418 000 euro zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PWiK w Głogowie i Kodeksem Cywilnym o nazwie   :

„Dostawa dla potrzeb Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z o.o. energii elektrycznej na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”
       

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, którą można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.pwik.glogow.pl
Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru w zamkniętej kopercie do dnia 18.07.2018r. do godz. 9.00 w sekretariacie PWiK w Głogowie sp. z o.o. przy ul. Łąkowej 52 z napisem - Oferta do przetargu: „Dostawa dla potrzeb Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z o.o. energii elektrycznej na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w przetargu oraz inne warunki określone w SIWZ.
Przystępując do przetargu należy wpłacić wadium w wysokości 10 000,00 zł na warunkach określonych w SIWZ.

Osoba do kontaktów z Wykonawcami: Zbigniew Starostecki

Do pobrania:

1. SIWZ wraz z załącznikami 1-7

2. Załącznik 8 - Wzór umowy

3. Załącznik 9 - Formularz cenowy

Pytania i odpowiedzi do przetargu.

Pytania i odpowiedzi do przetargu (12.07.2018)


Rozstrzygnięcie:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 30 000 Euro do 443 000 Euro w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez PWiK w Głogowie Sp. z o.o. na „Dostawa dla potrzeb Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. energii elektrycznej na okres od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.” została wybrana oferta złożona przez :


Energa Obrót S.A.; 80-309 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 472
Oferta spełnia wszystkie warunki specyfikacji.


Oferty złożone przez: PKN Orlen S.A.; Innogy Polska S.A.; Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. zostały odrzucone z uwagi na złożenie ofert po wyznaczonym czasie lub niespełnieniu warunków SIWZ.
Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w przetargach organizowanych przez naszą Spółkę.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 12.07.2018, 14:21
Dokument oglądany razy: 422
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 12.07.2018, 14:21
Termin: 18.07.2018, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj