instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Niepodlegające UstawieTR-21-13/18 - Remont obiektów technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Głogowie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie przy ul. Łąkowej 52 zaprasza do udziału
w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z wieloma oferentami na realizację zadania, którego przedmiotem jest: Remont obiektów technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków
w Głogowie.

CPV 45 000000-7

Ogólny opis przedmiotu zamówienia:
I.    Pompownia osadu wstępnego- obiekt 201:
•    oczyszczenie, przygotowanie podłoża, wykonanie warstw naprawczych przegród betonowych  kondygnacji podziemnych,
•    wymiana pomostu roboczego w poziomie -1 z krat ażurowych wraz z zabezpieczeniem konstrukcji nośnej stalowej,
•    wymiana komunikacji pionowej – schody wewnętrzne wraz z balustradami,
•    demontaż i ponowny montaż instalacji elektrycznej prowadzonej w korytach mocowanych do balustrad z wymianą opraw oświetleniowych – odtworzenie instalacji,
•    remont pokrycia z papy termozgrzewalnej,
•    wymiana częściowa stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej,
•    modernizacja elewacji – tynków zewnętrznych cienkowarstwowych oraz stref cokołowych,
•    wykonanie utwardzenia dojścia komunikacji ogólnej i opaski wokół budynku


II.    Piaskownik napowietrzany- obiekt 108:
•    usunięcie (wycięcie) istniejących balustrad stalowych i wymiana na nowe,
•    demontaż i ponowny montaż instalacji elektrycznej prowadzonej w korytach mocowanych do balustrad z wymianą opraw oświetleniowych,
•    zabudowa żurawia przenośnego (urządzenie w posiadaniu Inwestora),
•    wykonanie utwardzenia dojścia komunikacji ogólnej od strony ściany zachodniej
(do pomostu -roboczego) i opaski wokół piaskownika.


III.    Komora przelewu retencyjnego- obiekt 102:
•    usunięcie (wycięcie) istniejących balustrad stalowych i wymiana na nowe,
•    demontaż i ponowny montaż instalacji elektrycznej prowadzonej w korytach mocowanych do balustrad z wymianą opraw oświetleniowych,
•    wykonanie części nowych balustrad w miejscach wymaganych przepisami BHP,
•    usunięcie i montaż nowych drabin wyłazowych na pomost roboczy i do komory,
•    wymianę ramy stalowej wspornikowej,
•    wykonanie utwardzenia dojścia komunikacji ogólnej od strony ściany zachodniej (do drabiny wyłazowej).


IV.   Komora wlotowa- obiekt 105:
•    usunięcie (wycięcie) istniejących balustrad stalowych i wymianę na nowe,
•    demontaż i ponowny montaż instalacji elektrycznej prowadzonej w korytach mocowanych do balustrad z wymianą opraw oświetleniowych,
•    wykonanie utwardzenia dojścia komunikacji ogólnej od strony ściany zachodniej (do drabiny wyłazowej).


V.   Zwężka Parshalla
•    usunięcie (wycięcie) istniejących balustrad stalowych i wymianę na nowe,
•    wykonanie utwardzenia, opaski wokół zwężki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa tj. projekty techniczne oraz przedmiary robót poszczególnych obiektów, które stanowią załączniki
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Postępowanie przetargowe w trybie negocjacji z wieloma oferentami przeprowadzane
jest zgodnie z Kodeksem cywilnym z uwzględnieniem postanowień Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK w Głogowie sp. z o .o.
Osobami do kontaktu są:
Ewelina Kuchnicka, adres e-mail:  ewelina.kuchnicka@pwik.glogow.pl
Monika Horbatowska, adres e-mail: monika.horbatowska@pwik.glogow.pl

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 20.07.2018r.do godz. 9.00 w sekretariacie PWiK w Głogowie sp. z o.o. przy ul. Łąkowej 52 z napisem „Remont obiektów technologicznych
na terenie oczyszczalni ścieków w Głogowie”.  Nie otwierać przed dniem 20.07.2018r. przed godz. 9.00”.
Miejsce negocjacji: siedziba PWiK w Głogowie Sp. z o.o. mała sala konferencyjna, pok.nr 6.
O terminie negocjacji Zamawiający powiadomi Wykonawców telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Kolejność prowadzenia negocjacji zależy od kolejności wpłynięcia oferty
do siedziby Zamawiającego.


Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00zł                                                                                                       
Termin wykonania: 20.11.2018r.


Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do specyfikacji:
nr 1 - formularz „OFERTA”,
nr 2 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału
nr 3 - oświadczenie dotyczące podstawy wykluczenia Wykonawcy
nr 4 - wykaz wykonanych robót,
nr 5 - personel wykonawcy,
nr 6 - wzór umowy,
nr 7- protokół z wizji lokalnej,    
nr 8,9 - pompownia osadu wstępnego - obiekt 201,
nr 10,11 - piaskownik napowietrzany - obiekt 108,
nr 12,13 - komora przelewu retencyjnego - obiekt 102
nr 14,15 - komora wlotowa - obiekt 105
nr 16,17 - zwężka Parshalla


Rozstrzygnięcie:


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością informuje, że w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego
w trybie negocjacji z wieloma oferentami, którego przedmiotem jest: Remont obiektów technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Głogowie, została wybrana oferta złożona przez P.P.H.U.”MASTERWELD” Dawid Pryputniewicz z siedzibą we Wschowie przy ul. Ks. A.Kostki 5/4.
Oferta spełnia wszystkie warunki i jest jedyną, która wzięła udział w postępowaniu.

Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziałów w postępowaniach przetargowych organizowanych przez naszą Spółkę.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 06.07.2018, 12:45
Dokument oglądany razy: 200
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 06.07.2018, 12:45
Termin: 27.07.2018, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj