instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Niepodlegające UstawieTR-21-15/18 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w Głogowie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie przy ul. Łąkowej 52

zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z wieloma oferentami na realizację zadania, którego przedmiotem jest
“Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w Głogowie”

Postępowanie przetargowe w trybie negocjacji z wieloma oferentami przeprowadzane jest zgodnie z Kodeksem cywilnym z uwzględnieniem postanowień Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK w Głogowie sp. z o.o.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 12.07.2018r. do godz. 9.00 w sekretariacie PWiK w Głogowie sp. z o.o. przy ul. Łąkowej 52 z napisem:
„Oferta na “Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w Głogowie”. Nie otwierać przed dniem 12.07.2018r. przed godz. 9.00”.

O terminie negocjacji Zamawiający powiadomi Wykonawców telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

Kolejność prowadzenia negocjacji uzależniona będzie od kolejności wpływu ofert do Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Termin wykonania:28.02.2019r.

Do pobrania:

1. SIWZ
2. Formularz ofertowy – zał. nr 1
3. Oświadczenia - zał. nr 2
4. Oświadczenia - zał. nr 3
5. Oświadczenie - zał. nr 4
6. Oświadczenie - zał. nr 5
7. Wzór - projekt umowy – zał. nr 6
8. Załącznik graficzny


Rozstrzygnięcie:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie przy ul. Łąkowej 52 informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z wieloma oferentami na: Opracowanie dokumentacji proj-koszt na budowę sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w Głogowie wybrana została oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych AKWEDUKT Jolanta Kaczmarek,
Jaczów, ul. Długa 29

Oferta spełnia wszystkie warunki specyfikacji i uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

pozostałe oferty zostały złożone przez:

1. Autorska Pracownia Projektowa Jerzy Burda, Głogów ul. Poczdamska 1
2. EKO PROJECTS Sp. zo.o,, ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław
Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w przetargach organizowanych przez naszą Spółkę.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 05.07.2018, 07:41
Dokument oglądany razy: 140
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 05.07.2018, 07:41
Termin: 12.07.2018, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj