instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Niepodlegające UstawieFZ 21/2/2018 - Dostawa dwóch sztuk mini koparek gąsienicowych dla PWiK w Głogowie sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów tel./fax. 76 834-21-31
Ogłasza przetarg nieograniczony  o wartości szacunkowej zamówienia
powyżej 30 001 euro do 443 000 euro – w oparciu o Regulamin
udzielania zamówień przez PWiK w Głogowie sp. z o.o. na


„ Dostawa dwóch sztuk  mini koparek gąsienicowych dla PWiK w Głogowie sp. z o.o.”

1.Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
   Zbigniew Kudaka  oraz   Paweł Kondratyk
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej naszego       
    Przedsiębiorstwa  www.pwik.glogow.pl.
3. Termin wykonania:  koparka nr 1 - 4 miesiące po podpisaniu umowy , koparka nr 2 - styczeń 2019 r
4. Kryterium oceny ofert
a)    Zakup ( cena ) dwóch sztuk  mini koparek gąsienicowych – 80 %
b)    Warunki gwarancji i rękojmi ponad wymagane minimum – 20 %

•    Zakup ( cena) dwóch sztuk  mini koparek gąsienicowych – złożone oferty ostateczne będą podlegały ocenie wg poniższego wzoru :

                     cena brutto oferty minimalnej
Cena =   ------------------------------------------------- x 80
                      cena brutto oferty badanej

•    Warunki gwarancji i rękojmi (ponad wymagane minimum 36-miesiący)  – złożone oferty ostateczne będą podlegały ocenie wg poniższego wzoru :

             okres gwarancji i rękojmi oferty badanej
G =   --------------------------------------------------------------- x 20
                 najwyższy okres gwarancji i rękojmi
    
    Oceną oferty będzie suma pkt. uzyskana za oba kryteria.
    Oferta, która uzyska największą liczbę pkt. zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
5. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Dostawa dwóch sztuk  mini koparek gąsienicowych dla
     PWiK w Głogowie sp. z o.o. Nie otwierać przed dniem 27.06.2018 r przed godziną 9:15”  z  
     podaniem adresu Oferenta, należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa w Głogowie przy
     ul. Łąkowej 52 w  terminie do dnia 27.06.2018 r  do godz. 9:00.
6.  Otwarcie jawne ofert nastąpi  w dniu 27.06.2018 r. o godz. 9:15 w Sali Konferencyjnej    
     PWiK w Głogowie sp. z o.o. przy ul. Łąkowej 52 w Głogowie (pokój nr 6).

Do pobrania:

1. SIWZ
2. Załącznik 1
3. Załącznik 2
4. Załącznik 3

Pytania do przetargu i odpowiedzi.
Pytania do przetargu i odpowiedzi 2


Rozstrzygnięcie:

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów tel./fax. 76 834-21-31

informuje, że na przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia
powyżej 30 001 euro do 443 000 euro – w oparciu o Regulamin
udzielania zamówień przez PWiK w Głogowie sp. z o.o. na

„ Dostawa dwóch sztuk mini koparek gąsienicowych dla PWiK w Głogowie sp. z o.o.”

została wybrana oferta złożona przez:

INTERHANDLER SP. Z O. O.
ul. Wapienna 6
87-100 Toruń

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 21.06.2018, 13:40
Dokument oglądany razy: 195
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 21.06.2018, 13:40
Termin: 27.06.2018, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj