instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Niepodlegające UstawiePK-ODZ - Kompleksowe świadczenie usługi prania odzieży roboczej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
67-200 Głogów, ul. Łąkowa 52
www.pwik.glogow.pl
e-mail: pwik@pwik.glogow.pl

zawiadamia o wszczęciu postępowania przetargowego na:
kompleksowe świadczenie usługi prania odzieży roboczej dla pracowników Wydziału Ścieków PWiK w Głogowie sp. z o.o.

98300000 – 6 Różne usługi

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 67-200 Głogów, ul. Łąkowa 52

2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 10 000 zł do 30 000 euro – postępowanie przetargowe przeprowadzane jest zgodnie z Kodeksem Cywilnym z uwzględnieniem postanowień Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK w Głogowie sp. z o.o.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: www.pwik.glogow.pl

4. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:
kompleksowe świadczenie usługi prania odzieży roboczej dla pracowników Wydziału Ścieków PWiK w Głogowie sp. z o.o.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wykonania oznakowania identyfikacyjnego sortów odzieży roboczej,
b) usługi odbioru brudnej odzieży roboczej,
c) usługi prania brudnej odzieży roboczej środkami chemicznymi o właściwościach dezynfekujących,
d) usługi prasowania,
e) usługi w zakresie drobnych napraw krawieckich,
f) usługi transportu odzieży roboczej.


5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia :
36 miesięcy liczone od 01 lipca 2018 r. lub do równowartości kwoty 4 640,00 euro,
liczonego wg przelicznika określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 28.12.2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz.2477), który na dzień ogłoszenia niniejszego zamówienia wynosi 4,3117 zł.. Termin wykonania zamówienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy okresu faktycznego świadczenia usługi prania odzieży. Okres, od podpisania umowy do dnia 30.06.2018 r. Zamawiający przeznacza na wykonanie przez Wykonawcę identyfikacji odzieży.

7. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Spełnienie wymagań określonych w Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stanowiącym zał. nr 2 do siwz.
2) Potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie zapisów Oświadczenia stanowiącego zał. 3 do siwz.

8. Kryterium oceny ofert - cena brutto odpowiednio:
1) 25 % - cena brutto miesięcznego letniego okresu świadczenia usługi
2) 35 % - cena brutto miesięcznego zimowego okresu świadczenia usługi
3) 40 % - cena brutto miesięcznego całorocznego okresu świadczenia usługi

9. Termin i miejsce składania ofert.
1. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „ Kompleksowe świadczenie usługi prania odzieży roboczej dla pracowników Wydziału Ścieków PWiK w Głogowie sp. z o.o. ”, należy składać w Sekretariacie PWiK w Głogowie sp. z o. o. przy ul. Łąkowej 52, w terminie do dnia 07.06.2018r do godz. 9ºº. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.06.2018 r. o godz. 930 w siedzibie Spółki, w Głogowie przy ul. Łąkowej 52, pok. nr 6 (sala konferencyjna)
2. Na kopercie należy umieścić dokładny adres Oferenta oraz informację
„Nie otwierać przed terminem 07.06.*2018 r godz. 9ºº .”
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

10. Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert określonego w siwz.

Do pobrania:
1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


Rozstrzygnięcie:

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów , tel. 76 834-21-31 fax wew. 30
informuje, iż w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 10 000 zł do 30 000 euro– przeprowadzonym zgodnie z Kodeksem Cywilnym z uwzględnieniem postanowień Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK w Głogowie sp. z o.o. na:

„kompleksowe świadczenie usługi prania odzieży roboczej dla pracowników Wydziału Ścieków PWiK w Głogowie sp. z o.o. ”

wybrano ofertę złożoną przez Ekologiczne Centrum Pralnicze „DELFIN” Ossowska Natalia z siedzibą w Głogowie 67-200 przy ul. Starowałowej 1, za cenę ofertową netto:

• spodnie robocze typu ogrodniczki – 5,53 zł/ szt.
• bluza robocza – 4,76 zł/szt.
• bezrękawnik – 6,91 zł/szt.
• spodnie robocze ocieplane – 5,53 zł/ szt.
• kurtka ocieplana z odpinanymi rękawami – 11,71 zł/ szt.
• czapka ocieplana wełniana – 1,06 zł/szt.
• polar – 5,73 zł/szt.
• koszula flanelowa – 3,74 zł/szt.
• koszulka T-shirt – 3,17 zł/szt.
• kamizelka ostrzegawcza odblaskowa – 3,13 zł/szt.
• fartuch roboczy – 6,06 zł /szt.
• czapka robocza z daszkiem – 0,77 zł/szt.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w przetargach organizowanych przez naszą Spółkę.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 28.05.2018, 15:09
Dokument oglądany razy: 98
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 28.05.2018, 15:09
Termin: 07.06.2018, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj