instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Niepodlegające UstawieTR_21_12_18 - Malowanie pomieszczeń ul. Łąkowa 52 w Głogowie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie przy ul. Łąkowej 52

zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z wieloma oferentami na realizację zadania, którego przedmiotem jest
malowanie pomieszczeń przy ul. Łąkowej 52 w Głogowie

Postępowanie przetargowe w trybie negocjacji z wieloma oferentami przeprowadzane
jest zgodnie z Kodeksem cywilnym z uwzględnieniem postanowień Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK w Głogowie sp. z o.o.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 18.05.2018r. do godz. 9.00 w sekretariacie PWiK w Głogowie sp. z o.o. przy ul. Łąkowej 52 z napisem:
„Oferta na malowanie pomieszczeń przy ul. Łąkowej 52 w Głogowie. Nie otwierać przed dniem 18.05.2018r. przed godz. 9.00”.

O terminie negocjacji Zamawiający powiadomi Wykonawców telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

Kolejność prowadzenia negocjacji uzależniona będzie od kolejności wpływu ofert do Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Termin wykonania: 36 m-cy od podpisania umowy.

Załączniki:

1. SIWZ - specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Załączniki do SIWZ

3. Przedmiar

4. Instrukcja BHP


Rozstrzygnięcie:

PWiK w Głogowie Sp. z o.o. informuje, iż w przetargu prowadzonym w trybie negocjacji z wieloma oferentami, wpłynęła jedna oferta złożona przez: KONS-BUD Waldemar Iwaniec z siedzibą w Głogowie przy ul. B.Głowackiego 8a/9. Oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 11.05.2018, 14:43
Dokument oglądany razy: 113
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 11.05.2018, 14:43
Termin: 18.05.2018, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj