instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Niepodlegające UstawieTR-21-9-3/18 - Budowa sieci, przyłączy oraz instalacji wod.-kan.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie przy ul. Łąkowej 52 zaprasza do udziału
w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z wieloma oferentami na realizację zadania, którego przedmiotem jest:

Budowa sieci, przyłączy oraz instalacji wod.-kan.


Postępowanie przetargowe w trybie negocjacji z wieloma oferentami przeprowadzane
jest zgodnie z Kodeksem cywilnym z uwzględnieniem postanowień Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK w Głogowie sp. z o.o.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 08.05.2018r. do godz. 8.00 w sekretariacie PWiK w Głogowie sp. z o.o. przy ul. Łąkowej 52 z napisem:
„Oferta na budowę sieci, przyłączy oraz instalacji wod.-kan. Nie otwierać przed dniem 08.05.2018r. przed godz. 8.00”.

O terminie negocjacji Zamawiający powiadomi Wykonawców telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
Kolejność  prowadzenia negocjacji uzależniona będzie od kolejności wpływu ofert do Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający wymaga wniesienie wadium.

Termin wykonania: 24 m-ce od podpisania umowy lub do kwoty 100 000,00zł.

Dokumenty do pobrania:

1)    Zał. Nr 1 -formularz ofertowy

2)    Zał. Nr 2- oświadczenie

3)    Zał. Nr 3- oświadczenie

4)    Zał. Nr 4- wykaz robót

5)    Zał. Nr 5- wykaz osób

6)    Zał. Nr 6- projekt umowy

7)    SIWZ


Rozstrzygnięcie:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie przy ul. Łąkowej 52 informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z wieloma oferentami na: Budowę sieci, przyłączy oraz instalacji wod.-kan. wybrana została oferta złożona przez:

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY, TECHNIKI INSTALACYJNE I CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ANDRZEJ CZYCZYK
ul. Parkowa 3, Serby
67-200 Głogów

Oferta spełnia wszystkie warunki specyfikacji i była jedyną, która wzięła udział w postępowaniu.
Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w przetargach organizowanych przez naszą Spółkę.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 30.04.2018, 14:57
Dokument oglądany razy: 162
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 30.04.2018, 14:57
Termin: 08.05.2018, 08:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj