instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Niepodlegające UstawieTR_21_7_2/18 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi, przeglądowymi i remontowymi.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie przy ul. Łąkowej 52

zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z wieloma oferentami na realizację zadania, którego przedmiotem jest
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi, przeglądowymi i remontowymi wynikającymi z corocznych planów inwestycyjnych i remontowych
oraz na zakres robót związanych z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników po awariach na sieciach wod. – kan., jak również zadań prowadzonych
w ramach zastępstwa inwestycyjnego.

Postępowanie przetargowe w trybie negocjacji z wieloma oferentami przeprowadzane
jest zgodnie z Kodeksem cywilnym z uwzględnieniem postanowień Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK w Głogowie sp. z o.o.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 26.04.2018r. do godz. 9.00 w sekretariacie PWiK w Głogowie sp. z o.o. przy ul. Łąkowej 52 z napisem:
„Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Nie otwierać przed dniem 26.04.2018r. przed godz. 9.00”.


O terminie negocjacji Zamawiający powiadomi Wykonawców telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
Kolejność  prowadzenia negocjacji uzależniona będzie od kolejności wpływu ofert do Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Termin wykonania: 24 m-ce od podpisania umowy.

Załączniki:

1. SIWZ
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
3a. Potwierdzenie
4. Oświadczenie 2
5. Projekt umowy
6. Oświadczenie 3
7. Oświadczenie 4


Rozstrzygnięcie:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością informuje, że w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego
w trybie negocjacji z wieloma oferentami dotyczącego pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi, przeglądowymi i remontowymi wynikającymi
z corocznych planów inwestycyjnych i remontowych oraz na zakres robót związanych
z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników po awariach na sieciach wod. – kan.,
jak również zadań prowadzonych w ramach zastępstwa inwestycyjnego, została wybrana oferta złożona przez Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” ul. Wioślarska 7, 67-200 Głogów.
Oferta spełnia wszystkie warunki specyfikacji i uzyskała największą liczbę punktów
-97,18 pkt/100 pkt w kryterium oceny ofert.
Pozostałymi oferentami, którzy wzięli udział w postępowaniu są:
1) Biuro Obsługi Nieruchomości „Wenerski”
mgr inż. Jarosław Wenerski
ul. Młyńska 6
67-200 Głogów
Oferta uzyskała 28,75 pkt /100 pkt w kryterium oceny ofert.
2) Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych INWESTOR Sp. z o.o.
ul. Stawna 4f
67-200 Głogów
Oferta uzyskała 87,31 pkt/100 pkt w kryterium oceny ofert.
3) Autorska Pracownia Projektowa PROMA-BUD Adam Mordarski
ul. Grodzka 4
67-200 Głogów


Oferta uzyskała 87,92 pkt/100 pkt w kryterium oceny ofert.
Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 4 dni robocze od przekazania informacji
o wyborze oferty.

Wszystkim Oferentom dziękujemy za złożenie ofert i udział w negocjacjach.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 18.04.2018, 10:14
Dokument oglądany razy: 203
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 18.04.2018, 10:14
Termin: 26.04.2018, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj