instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Niepodlegające UstawieTR_21_5_18 - Świadczenie usług sprzętem budowlanym

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie przy ul. Łąkowej 52, zaprasza do udziału
w postępowaniu przetargowym na realizację zadania, którego przedmiotem jest:


Świadczenie usług sprzętem budowlanym

Postępowanie przetargowe w trybie negocjacji z wieloma oferentami przeprowadzane
jest zgodnie z Kodeksem cywilnym z uwzględnieniem postanowień Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK w Głogowie Sp. z o. o
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 16.03.2018r. do godz. 9.00 w sekretariacie PWiK w Głogowie sp. z o.o. przy ul. Łąkowej 52 z napisem:
Świadczenie usług sprzętem budowlanym
Nie otwierać przed dniem 16.03.2018r. przed godz. 9.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł.

Miejsce i termin negocjacji.
Miejsce negocjacji:  Siedziba PWiK w Głogowie Sp. z o.o.- mała sala konferencyjna – pok. nr 6
O Terminie negocjacji Zamawiający powiadomi Wykonawców telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Kolejność prowadzenia negocjacji zależy od kolejności wpłynięcia oferty
do siedziby Zamawiającego.

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej z uwzględnieniem wynegocjowanych warunków.

Dokumenty do pobrania
1.    SIWZ
2.    Formularz ofertowy – zał. nr 1
3.    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  - zał. nr 2
4.    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  - zał. nr 3
5.    Projekt umowy- zał. nr 4
6.    Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 5
7.    Wzór protokołu z wykonanej usługi – zał. nr 6

Pytania do przetargu


Rozstrzygnięcie:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. informuje,
że w wyniku postępowania przetargowego na „Świadczenie usług sprzętem budowlanym” wybrana została oferta złożona przez Zakład Transportowo- Handlowo- Usługowy „JACEK”, Przesieczna 21C, 59-160 Radwanice.
Oferta spełnia wszystkie warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia i była jedyną, która wzięła udział w postepowaniu.
Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w przetargach organizowanych przez naszą Spółkę.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 15.03.2018, 14:40
Dokument oglądany razy: 189
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 15.03.2018, 14:40
Termin: 16.03.2018, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj