instrukcja  |  mapa strony  |  redakcja


Niepodlegające UstawieTR_21_2/18 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Głogowie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie przy ul. Łąkowej 52, zaprasza do udziału
w postępowaniu przetargowym na realizację zadania, którego przedmiotem jest:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Głogowie.

Postępowanie przetargowe w trybie negocjacji z wieloma oferentami przeprowadzane
jest zgodnie z Kodeksem cywilnym z uwzględnieniem postanowień Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK w Głogowie Sp. z o. o
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 02.03.2018r. do godz. 9.00 w sekretariacie PWiK w Głogowie sp. z o.o. przy ul. Łąkowej 52 z napisem:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Głogowie.

Nie otwierać przed dniem 02.03.2018r. przed godz. 9.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł.
Miejsce i termin negocjacji.
Miejsce negocjacji:  Siedziba PWiK w Głogowie Sp. z o.o.- mała sala konferencyjna – pok. nr 6
O Terminie negocjacji Zamawiający powiadomi Wykonawców telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Kolejność prowadzenia negocjacji zależy od kolejności wpłynięcia oferty
do siedziby Zamawiającego.

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej z uwzględnieniem wynegocjowanych warunków.

Dokumenty do pobrania

1.    SIWZ

2.    Formularz ofertowy – zał. nr 1

3.    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  - zał. nr 2

4.    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  - zał. nr 3

5.    Projekt umowy- zał. nr 4

6.    Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 5

7.    Przedmiar – zał. nr 6

8.    Dokumentacja projektowa – zał. nr 7

Pytania do przetargu i odpowiedzi


Rozstrzygnięcie:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Głogowie”

wybrana została oferta złożona przez: „INSTAL-GŁOGÓW” Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 5, 67-200 Głogów

Oferta spełnia wszystkie warunki specyfikacji i uzyskała maksymalną ilość 10 punktów w kryterium oceny ofert.
Pozostałymi oferentami, którzy wzięli udział w postępowaniu byli:

1) Ragen Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 48, 67-200 Głogów ( 8,6 pkt)


Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 4 dni robocze od przekazania informacji o wyborze oferty. Wszystkim Oferentom dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy udziału w przetargach Spółki PWiK.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 22.02.2018, 14:53
Dokument oglądany razy: 305
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Daniel Dębski
Publikacja dnia: 22.02.2018, 14:53
Termin: 02.03.2018, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj