mapa strony   |
RSS

Przykładowe wyliczenie ilości ścieków opadowych i roztopowych

10.02.2012

Przykładowe wyliczenie ilości ścieków opadowych i roztopowych
Zgodnie z zapisem § 7 umowy na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych ilość ścieków opadowych i roztopowych ustalana jest na podstawie iloczynów rodzajów uzgodnionych z Odbiorcami powierzchni utwardzonych (m2), średnich rocznych opadów (średnia z 10 lat) oraz odpowiedniego dla danego rodzaju powierzchni współczynnika spływu.

Jeden z trzech wymienionych wyżej czynników ulega zmianie w każdym roku, tj. średnia rocznych opadów. W związku z powyższym informujemy, iż do wyliczenia ilości ścieków opadowych i roztopowych w 2013 r. przyjęto średnią wielkość opadów z okresu 2002-2011. Wynosi ona 508,5 mm/m2. Wielkość ta została wyliczona na podstawie pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Odział we Wrocławiu dla Stacji Pomiarowej w Głogowie.


Przykład
Wyliczenie ilości ścieków opadowych i roztopowych spływających z powierzchni 100 m2 kostki brukowej:
Roczną ilość ścieków liczymy wg poniższego wzoru:
Ilość ścieków = powierzchnia x opad x współczynnik redukcji
Wobec powyższego dla naszego przykładu:
Ilość ścieków = 100 m2 x 0,5085 m3 / m2 x 0,85 = 43,22 m3
Miesięczna ilość ścieków = 3,60 m3

« inne aktualności